OPIS PRODUKTU
04.11.2015

Diccoplast 15

 
Diccoplast-15
RODZAJ Dwuskładnikowa farba chemoutwardzalna.
OPIS -
Przykłady zastosowania Odpowiednia do mebli, drzwi, innych powierzchni drewnianych i płyt plisniowych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Szybkoschnąca, wytrzymała farba z dobrymi właściwościami wypełniającymi.

Poziom emisji farby spełnia klasyfikację E1. Farba była testowana zgodnie z normą EN 717 - 1 oraz emisja formahelydów jest niższa niż 0,124 mg/m3 powietrza.
Karty kolorów Barwienie w systemie TEMASPEED PREMIUM.
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy
(nierozcieńczony produkt)

Wydajność teoretyczna

Mokrej / jedna warstwa

Teoretyczna grubość suchej warstwy

 

120 g/m2

50 µm

10 - 11 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1027 i 1033
Stosunek mieszania Baza 100 części objętościowo
Utwardzacz 10 części objętościowo 006 2098
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny, natrysk bezpowietrzny wspomagany, natrysk konwencjonalny.
Żywotność mieszanki (+23°C) 48 godzin.
Czasy schnięcia

 

+50 °C

+70 °C

IRM

Suchość dotykowa, po

10 - 20 min.

5 - 15 min.

 

Suchość do składowania, po

40 - 60 min.

30 - 40 min.

3 - 5 min.

Suchość do pakowania, po

2 - 3 godz.

ok. 1 godz.

3 - 5 min.

 

Temperatura składowania poniżej +35°C.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 53 ± 2% obj.
71 ± 2% wag.
Gęstość 1,4 kg/l.
Kod produktu 656 seria.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha i czysta. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podłoża i farby musi być powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70%.
Przygotowanie Powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P150 - 240. Powierzchnie zagruntowane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P240 - 400. Przed malowaniem należy dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.
Nakładanie Dla natrysku bezpowietrznego produkt rozcieńczyć do około 5-20% obj., do uzyskania lepkości 25-50s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 80-140 bar.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 5-20% obj., do uzyskania lepkości 25-50s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 40-120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć do około 10-20% obj., do uzyskania lepkości 20-25s (DIN4). Zalecana dysza: 1,4-1,8 mm, ciśnienie 2-3 bary.
Powłoka gruntująca Diccoplast Primer, Diccoplast Plus Tix.
Mieszanie składników Lakier dokładnie wymieszać przed malowaniem. Należy dodać 10% obj. Utwardzacza Hardener 006 2098 i dokładnie wymieszać. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości rozcieńczalnikiem Thinner 1027 lub 1033.

Do mieszania nie stosować żelaznych pojemników lecz pojemniki z tworzywa sztucznego, emaliowane lub ze stali kwasoodpornej.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1027 lub 1033.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 410 g/litr.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 20% obj.) 480 g/litr.
LZO 2004/42/EC (kat A/j) 500 g/l (2010).

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć