OPIS PRODUKTU
-

Diccopur Primer

 
Diccodur Primer
RODZAJ Dwuskładnikowy grunt poliuretanowy.
OPIS

Uniwersalny grunt o dobrych właściwościach wypełniających.

Przykłady zastosowania Zalecany do mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Kolory Biały.
Stopień połysku Mat
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Klasyfikacja emisji Farba nie zawiera wolnego formaldehydu, dlatego po wyschnięciu nie występuje emisja formaldehydu do otoczenia.
Wydajność

3 – 5 m2/l (100 µm).

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.
Rozcieńczalnik 1062
Stosunek mieszania Farba 4 cz. obj. 007 1581
Utwardzacz 1 cz. obj. 007 1255
Nakładanie
Metody nakładania
Lepkość DIN 4
Natrysk pneumatyczny
18 - 23 s
Natrysk hydrodynamiczny
25 - 30 s

Żywotność mieszanki (+23°C) 2 godziny.
Czasy schnięcia

 + 23 ºC
Suchość do szlifowania
   2 godz.
Suchość do układania w stosy
    4 godz.

Zawartość części stałych ok. 43% obj.
ok. 65% wag.
Gęstość 1,4 kg/l.
Kod produktu 007 1581

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby musi być powyżej 18 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
Nakładanie Farbę dokładnie wymieszać przed malowaniem. Dodać 25 % obj. utwardzacza 007 1255 lub 50% obj. utwardzacza 007 1245 i dobrze wymieszać. Rozcieńczyć rozcieńczalnikiem 1062 do osiągnięcia wymaganej lepkości.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1062.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Części Organicznych 500 g/litr.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 20% obj.) 569 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta. Wyrób wyłącznie do profesjonalnego stosowania.
 
-


Wróć