OPIS PRODUKTU
21.10.2015

Dualsolid 90 Aluminium

 
Duasolid-90-Aluminium
RODZAJ Dwuskładnikowa, połyskowa farba epoksyestrowa, zawierająca aktywne pigmenty antykorozyjne.
OPIS Może być stosowana jako system jednowarstwowy wewnątrz pomieszczeń lub jako warstwa nawierzchniowa w systemach epoksyestrowych na powierzchniach stalowych.
Przykłady zastosowania Zalecana do malowania maszyn rolniczych, środków transportu, podnośników widłowych, oprzyrządowania elektrycznego, pomp oraz innych maszyn i konstrukcji stalowych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Bardzo wytrzymała na ścieranie. Farba bardziej przyjazna dla środowiska i użytkowników, niż wyroby epoksydowe i poliuretanowe.
Karty kolorów Aluminiowy
Stopień połysku Połyskowy
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

30 µm

50 µm

20,0 m2/l

50 µm

85 µm

12,0 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1048
Stosunek mieszania Baza 1 część objętościowo 930 2803
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7675
Żywotność mieszanki (+23°C) Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny lub elektrostatyczny.
Czasy schnięcia

 

DFT 40 µm 

+ 23°C

+ 80°C

+ 130°C

+ 150°C

Pyłosuchość, po

1 – 1 ½ godz.

 

 

 

Suchość dotykowa, po

4 - 6 godz.

 

 

 

Suchość do przenoszenia, po

12 godz.

 

 

 

Suchość całkowita w rosnących temperaturach

 

30 min.

20 min.

15 min.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.

 

Zawartość części stałych 60 ± 2 % obj.
Gęstość 1,1 kg/l.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 10°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna niepowinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna byćwyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. (ISO 12944-4)

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa 2½ (ISO 8501-1). Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, w celu zapewnienia przyczepności, zaleca się fosforanowanie stali walcowanej na zimno.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (ISO 12944-4).
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny lub elektrostatyczny. Przy natrysku hydrodynamicznym farba może być rozcieńczona do lepkości 30 - 60s. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,013 - 0,015", przełożenie pompy min. 30:1, ciśnienie w dyszy 160 - 200 bar. Przy natrysku pneumatycznym farbę rozcieńczyć do lepkości 20 - 40s, a przy natrysku elektrostatycznym do 20 - 30s.
Unikać gorącego natrysku!Powłoka nawierzchniowa DUASOLID 90.
Powłoka TEMANYL PVB i DUASOLID 50.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1048.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 370 g/litr.
Max.zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 20% obj.) 470 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego i profesjonalnego!
 
-


Wróć