OPIS PRODUKTU
16.08.2017

Fontecoat EP 50

 
Fontecoat EP 50
RODZAJ Dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna, epoksydowa farba nawierzchniowa lub gruntoemalia.
OPIS

Stosowana jako warstwa nawierzchniowa lub gruntoemalia w systemach epoksydowych na powierzchnie stalowe. Może być stosowana jako grunt lub międzywarstwa w systemach epoksydowo-poliuretanowych.


Przykłady zastosowania Zalecana do wymalowań konstrukcji stalowych, pomostów, przenośników oraz innych maszyn i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości • Cechuje się szybkim utwardzaniem i jest przyjazna dla środowiska (niska zawartość LZO).
• Bardzo dobra odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne.
• Doskonała przyczepność i tolerancja powierzchni przy stosowaniu z gruntem adhezyjnym Temakeep, co pozwala na przyspieszenie cyklu malowania.
• Odporna na olej napędowy i biodiesel.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA, TIKKURILA SYMPHONY.
Barwienie w systemie TEMASPEED FONTE.
Po zakolorowaniu produkt przydatny do użycia przez 3 miesiące.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

60 µm

130 µm

7,7 m2/l

100 µm

215 µm

4,7 m2/l

               120 µm

               225 µm

               3,9 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu
i chropowatości malowanej powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Stosunek mieszania Żywica 1 część objętościowo 168-seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 007 1019

Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny lub pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 1½ godziny.
Czasy schnięcia

DFT 100 µm

+ 15 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość, po

4 godz.

2 godz.

1 godz.

Suchość dotykowa, po

8 godz.

5 godz.

2 godz.

Kolejne malowanie tą sama farbą, min. po

16 godz.

6 godz.

4 godz.

Kolejne malowanie bez szorstkowania, maks.po

7 dni

5 dni

2 dni

Pełne utwardzenie

14 dni

7 dni

3 dni


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 47 ± 2 % obj.(ISO 3233)
62 ± 2 % wag.
Gęstość 1,4 kg/l (po zmieszaniu).
Kod produktu 168-seria

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od wszelkich zanieczyszczeń. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +15°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 70% podczas aplikacji i suszenia. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy.
Barwienie, stosunek mieszania, rozcieńczanie, grubość warstwy oraz warunki suszenia mogą wpływać na stopień połysku.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem (ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ (ISO 8501-1). Jeżeli czyszczenie strumieniowe nie jest możliwe, zaleca się fosforanowanie stali walcowanej na zimno w celu poprawy przyczepności.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zawracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (ISO 12944-4)
Powłoka gruntująca Fontecryl 10, Fontecryl 25, Fontecryl AP, Fontecryl PP, Fontezinc 85, Fontecoat EP 50 Beige, Fontecoat EP 50, Temazinc 99, Temacoat GPL-S Primer, Temakeep Grey (przemalowanie po uzyskaniu suchości dotykowej).
Powłoka nawierzchniowa Fontecoat EP 50 lub Fontedur HB 80.
Malowanie Dla natrysku hydrodynamicznego produkt rozcieńczyć w granicach 0-10%. Dysza pistoletu do natrysku hydrodynamicznego o średnicy 0,011-0,023”, ciśnienie farby 140-200 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Grubość suchej warstwy (DFT) powłoki nie powinna przekraczać 160 µm.

Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie wymieszać całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła z napędem mechanicznym. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierną stabilizację i osłabienie własności materiału.
Czyszczenie narzędzi Sprzęt malarski umyć natychmiast po użyciu w następujący sposób:
1. Uruchomić urządzenia z wodą w celu usunięcia nadmiaru farby z instalacji.
2. Co najmniej dwa razy przepłukać układ mieszaniną wody i rozcieńczalnika Thinner 1109 w ilości około 20%.
3. Na koniec przemyć rozcieńczalnikiem Thinner 1109.

Sprzęt umyć wodą przed rozpoczęciem ponownego malowania. Nie umyty sprzęt może spowodować poważne wady powierzchniowe.
Skontaktuj się z serwisem technicznym Tikkurila w celu poznania instrukcji czyszczenia 2-komponentowego sprzętu do aplikacji.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 60 g/litr farby. Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia(rozcieńczonej 10% obj.) wynosi 55 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Wyrób tylko do użytku przemysłowego i profesjonalnego.
 
-


Wróć