OPIS PRODUKTU
19.12.2014

Fontecryl 25

 
Fontecryl-25
RODZAJ Wodorozcieńczalna, jednoskładnikowa, szybkoschnąca farba akrylowa z aktywnymi pigmentami antykorozyjnymi.
OPIS

Odpowiednia do stosowania w lakierniach i do malowania wyrobów w przemyśle metalowym.  Zalecana szczególnie jako system jednopowłokowy dla konstrukcji stalowych eksploatowanych w warunkach zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Nie zalecana do malowania powierzchni zanurzonych lub pracujących stale w wysokiej wilgotności.

Wysychanie może być przyśpieszone w podwyższonych temperaturach.
Przykłady zastosowania Typowe zastosowania: malowanie konstrukcji stalowych, maszyn, urządzeń i innego wyposażenia.

DANE TECHNICZNE
Karty kolorów Barwienie w systemie TEMASPEED FONTE. Po zakolorowaniu produkt przydatny do użycia przez 3 miesiące.
Stopień połysku Półmat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

100 µm

10,5 m2/l

60 µm

145 µm

7,0 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk, pędzel lub zanurzenie.
Czasy schnięcia

DFT 50 µm

+ 15 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość, po

20 min

15 min

5 min

Suchość dotykowa, po

6 h

1 h

15 min

Ponowne malowanie, po

20 h

2 h

1 h


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury,
wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 42 ± 2 % obj. (ISO 3233)
53 ± 2 % wag.
Gęstość 1,2 ± 0,1 kg / l
Kod produktu seria 214

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +15 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna w granicach 20 - 70%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3 °C od temperatury punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. (ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½. (PN - ISO 8501 - 1).
Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, w celu poprawy przyczepności do stali walcowanej na zimno zalecane jest fosforanowanie.

Powierzchnie cynkowe: Powierzchnię cynkową omieść ścierniwem mineralnym, np. piaskiem kwarcowym. (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, powierzchnię należy wyczyścić ręcznie lub zmyć detergentem PANSSARIPESU.
Powierzchnie cynkowane ogniowo zaleca się przemalować warstwą tzw. ”misty-coat” (farba mocno rozcieńczona 25-30%) przed właściwym podkładem.

Powierzchnie aluminiowe: Omieść ścierniwem niemetalicznym w celu schropowacenia powierzchni (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, zmatowić powierzchnię ręcznie lub zmyć przy pomocy detergentu MAALIPESU.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (ISO 12944-4).

Powłoka gruntująca FONTECRYL 25, FONTECRYL 10, TEMAPRIME AB oraz TEMAPRIME EE.
Powłoka nawierzchniowa FONTECRYL 25, FONTECRYL 50, FONTEDUR 90 oraz FONTELAC QD 80.
Malowanie Natrysk, pędzel lub zanurzenie. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0 - 5 %. Dysza do natrysku hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,015”, ciśnienie w dyszy 120 - 160 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Czyszczenie narzędzi Woda lub FONTECLEAN 1921. Narzędzia myć natychmiast po aplikacji, nie dopuszczać do zaschnięcia farby.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 75 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 5% obj.) 65 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Wyrób tylko do użytku przemysłowego i profesjonalnego.
 
-


Wróć