OPIS PRODUKTU
17.06.2016

Fontefacade SC 50

 
Fontefacade-SC-50
RODZAJ Wodorozcieńczalna, jednoskładnikowa, szybkoschnąca, akrylowa farba jednowarstwowa do stosowania na zewnątrz.
OPIS Wodorozcieńczalna, jednoskładnikowa, szybkoschnąca, akrylowa farba jednowarstwowa do stosowania na zewnątrz.


CECHY WYROBU I ZALECANE ZASTOSOWANIE

• Zalecana do malowania zewnętrznych podłoży mineralnych, takich jak płaskie płyty włókno-cementowe.
• Nadaje się do szybkich linii produkcyjnych oraz suszenia w podwyższonej temperaturze, jak również w temperaturze pokojowej.
• Po wstępnym suszeniu odporna na sklejanie.
• Produkt może zostać użyty jako podkład i farba nawierzchniowa.
• Dobra odporność na warunki atmosferyczne.


Przykłady zastosowania -

DANE TECHNICZNE
Karty kolorów Odcienie z karty kolorów Tikkurila Facade, RAL i NCS do produktów zewnętrznych.
Barwienie w systemie AVATINT.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy (nierozcieńczony produkt)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

powierzchnia finalna

90 - 160 µm

150 - 300 µm

3 - 9  m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu
i chropowatości powierzchni.

Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny oraz natrysk hydrodynamiczny z osłoną powietrza.


Czasy schnięcia

170 g/m2

+ 23 ºC

+ 40 ºC

Suchość dotykowa lub do składowania

15 min

5 min


Produkt osiąga ostateczne właściwości mechaniczne po kilku dniach.
Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, rozcieńczenia, koloru, temperatury, wilgotności względnej powietrza i wentylacji.

Zawartość części stałych 43 % obj.
54 % wag.
Gęstość ok. 1,2 kg / l
Przechowywanie Chronić przed mrozem. Temperatura przechowywania powinna wynosić +10 - +25°C.
Kod produktu seria 66V

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 10°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 70%. Bardzo istotna jest dobra wentylacja.
Przygotowanie Powierzchnia musi być wolna od brudu, kurzu i tłuszczy.
Rozcieńczanie Nie rozcieńczać. W razie konieczności,rozcieńczyć wodą max.2%.
Rozcieńczenie spowoduje wydłużenie czasów schnięcia.
Powłoka gruntująca Fontefacade SC 10
Nakładanie Aplikacja (+23°C)
Dla natrysku hydrodynamicznego zalecana dysza: 0,015"-0,019", ciśnienie 80-160 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku hydrodynamicznego z osłoną powietrza zalecana dysza: 0,015" - 0,019", ciśnienie 80-160 bar. Ciśnienie powietrza osłonowego powinno wynosić około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Mieszanie składników Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zgodnie z dyrektywą 2004/42/EU, w kategorii produktów A/c zawartość LZO (01.01.2010) wynosi maksymalnie 40 g/l.
Fontefacade SC 50 zawiera 30 ±10 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego. Dodatkowe informacje o tym produkcie znajdują się na stronie www.tikkurila.com lub można je uzyskać wysyłając maila na adres info.coatings@tikkurila.com.
 
-


Wróć