OPIS PRODUKTU
11.08.2015

Maalipesu

 
RODZAJ Alkaliczny detergent do czyszczenia i przygotowania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych przed malowaniem.
OPIS -
Przykłady zastosowania Ściany, podłogi, meble, drzwi, płyty budowlane, łodzie, itp. Produkt czyści niemalowane podłoża usuwając brud, tłuszcz, olej, wosk itp. Odpowiedni do czyszczenia twardych i połyskliwych powierzchni przeznaczonych do malowania. Nierozcieńczony środek czyści powierzchnię i tworzy matowe podłoże poprawiając przyczepność nowej powłoki. Nierozcieńczony preparat jest szczególnie zalecany do czyszczenia bardzo brudnych powierzchni, gdzie wymagana jest duża siła rozpuszczająca, bez ubocznych skutków stosowania agresywnych rozpuszczalników. Powierzchnie lateksowe i matowe mogą być poddawane działaniu preparatu rozcieńczonego wodą w stosunku 1 część Tikkurila Maalipesu : 10 części wody lub 1 część Tikkurila Maalipesu : 5 części wody. Produkt nie jest polecany do metalowych pokryć dachowych oraz innych elementów wykonanych z blachy ocynkowanej.

DANE TECHNICZNE
Wielkość opakowań 1l,3l,10l.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Szczotka, szmatka do czyszczenia, gąbka, mop lub maszyna do czyszczenia podłóg.
Gęstość Ok. 1 kg/l (ISO-2811).

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Przygotowanie Chronić szkło i inne podłoża, które mogą zostać uszkodzone przez korozję w związku z wysoką alkalicznością produktu.
Nakładanie Nakładać nierozcieńczony środek na twardych i połyskliwych powierzchniach stosując pędzel, gąbkę lub kawałek materiału. Pozostawić środek na kilka minut. Zmyć powierzchnię stosując pędzel i ostrożnie spłukać wodą. Nierozcieńczony środek czyści powierzchnię i tworzy matowe wykończenie zwiększające przyczepność nowej powłoki. Lateksowe i inne powierzchnie matowe mogą być poddawane działaniu preparatu rozcieńczonego wodą w stosunku 1:10. Rozcieńczony produkt Tikkurila Maalipesu (w stosunku 1:10) może być również użyty jako detergent czyszczący. W przypadku bardzo brudnych powierzchni rozcieńczyć w stosunku 1:5. Zmyć ostrożnie czystą wodą. Nałożyć Tikkurila Maalipesu na małej powierzchni testowej (rozcieńczony lub nierozcieńczony w zależności od użycia). Niektóre powłoki farb mogą zostać uszkodzone w przypadku stosowania zbyt mocnego stężenia detergentu.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Ochrona środowiska - unikać wycieku do kanalizacji, instalacji wodnych i gleby. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy. Wskazówki BHP i PPO - zawiera: wodorotlenek potasu; metakrzemian sodu, pięciowodny. Niebezpieczeństwo! Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania par. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną oraz ochronę oczu/twarzy. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę wodą albo pod prysznicem. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Zawiera: <5% anionowych środków powierzchniowo-czynnych, <5% fosforanów, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on.
 
TRANSPORT I SKŁADOWANIE Produkt klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR/RID). ADR/RID klasa 8, grupa pakowania III, UN1719. Chronić przed mrozem.
-


Wróć