OPIS PRODUKTU
07.03.2016

Merit Blond 10

 
Merit-Blond-10
RODZAJ Dwuskładnikowy lakier chemoutwardzalny.
OPIS Może zostać użyty jako dodatkowa warstwa zabezpieczająca w systemach kryjących.Szybkoschnący, nieżółknący lakier do zastosowań wewnętrznych.
Przykłady zastosowania Zalecany do malowania mebli i ich elementów, zabudowy kuchennej, drzwi i innych powierzchni drewnianych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Zawiera filtry UV.
Szczególnie zalecany do jasnych gatunków drewna.
Poziom emisji tego produktu spełnia wymagania klasy E1 (klasyfikacja materiałów do obróbki powierzchni). Produkt został przebadany zgodnie z normą EN 717-1 i poziom emisji formaldehydu jest niższy niż 0,124 mg/m3 powietrza.
Karty kolorów Bezbarwny.
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy
(produkt nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

25-35 µm

80-100 g/m2

7-8 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od metody i warunków aplikacji oraz kształtu i chropowatości powierzchni przeznaczonej do malowania.
Rozcieńczalnik 1033, 1035 i 1058
Stosunek mieszania Lakier 100 części objętościowo 900 2937
Utwardzacz 10 części objętościowo 006 2098
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, natrysk hydrodynamiczny wspomagany i natrysk pneumatyczny.
Żywotność mieszanki (+23°C) 48 godzin.
Czasy schnięcia

80-100 g/m2

+ 25°C

+ 50°C

Suchość dotykowa, po

15 - 25 min.

5 - 15 min.

Suchość do szlifowania, po

2 – 3 godz.

20 – 30 min.

Suchość do składowania, po

24 godz.

40 - 60 min.

 

Temperatura składowania poniżej 35 °C.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 29 ± 2% obj.
37 ± 2% wag.
Gęstość 1,0 kg/l.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi wynosić powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
Przygotowanie Powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P150 - 240. Powierzchnie zagruntowane zeszlifować papierem ściernym o granulacji P240 - 400. Przed lakierowaniem należy dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.
Nakładanie Dla natrysku hydrodynamicznego produkt rozcieńczyć do około 5 - 20% obj. do uzyskania lepkości 20 - 30s (DIN4). Zalecana dysza: 0,009" – 0,013", ciśnienie 100 – 160 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku hydrodynamicznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 5 - 20% obj., do uzyskania lepkości 20 - 30s (DIN4). Zalecana dysza: 0,009" – 0,013", ciśnienie 40 - 120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1 - 3 bar. Kat natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku pneumatycznego produkt rozcieńczyć do około 5 - 20% obj., do uzyskania lepkości 20 - 30s (DIN4). Zalecana dysza: 1,0 – 1,8 mm, ciśnienie 2 - 3 bar.
Powłoka gruntująca Merit Blond 10 i Merit Sealer.
Mieszanie składników Lakier dokładnie wymieszać przed malowaniem. Należy dodać 10% obj. utwardzacza Hardener 006 2098. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości.

Do mieszania nie stosować żelaznych pojemników lecz pojemniki z tworzywa sztucznego, emaliowane lub ze stali kwasoodpornej. W przypadku gdy mieszanina lakieru z utwardzaczem będzie używana w następnym dniu, należy ją zmieszać z co najmniej taką samą ilością świeżej mieszaniny.


Czyszczenie narzędzi Thinner 1033,1035 lub 1058.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 610 g/litr.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 20% obj.) wynosi 650 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć