OPIS PRODUKTU
19.01.2017

Merit Blond 90

 
Merit-Blond-90
RODZAJ Dwuskładnikowy lakier chemoutwardzalny.
OPIS Szybkoschnący, nieżółknący lakier.  Może zostać użyty jako dodatkowa warstwa zabezpieczająca w systemach kryjących.
Przykłady zastosowania Zalecany do malowania mebli i ich elementów, zabudowy kuchennej, drzwi i innych powierzchni drewnianych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Zawiera filtry UV.
Szczególnie zalecany do jasnych gatunków drewna.
Karty kolorów Bezbarwny.
Stopień połysku Wysoki połysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy
(produkt nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

25-35 µm

80-100 g/m2

7-10 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od metody i warunków aplikacji oraz kształtu i chropowatości powierzchni przeznaczonej do malowania.
Rozcieńczalnik 1025
Stosunek mieszania Lakier 100 części objętościowo 909 0042
Utwardzacz 4 części objętościowo 006 2096
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny wspomagany i natrysk pneumatyczny.
Żywotność mieszanki (+23°C) 3 dni.
Czasy schnięcia

80-100 g/m2

+ 23°C

+ 50°C

Suchość dotykowa, po

30 - 40 min.

10 - 20 min.

Suchość do szlifowania, po

3 – 5 godz.

20 – 30 min.

Suchość do pakowania, po

24 - 48 godz.

70 - 90 min.

 

Temperatura składowania poniżej 35 °C.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 29 ± 2% obj.
34 ± 2% wag.
Gęstość 0,9 kg/l.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha i czysta. Zawartość wilgoci w drewnie musi wynosić poniżej 18%. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby musi wynosić powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 70%. W celu uzyskania najbardziej optymalnych efektów
wymagana jest dobra wentylacja. Produkt może być suszony zarówno na linii suszarniczej lub w warunkach naturalnych otoczenia.
Przygotowanie Usunąć kurz, części luźne i inne
zanieczyszczenia z podłoża. Powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P150 - 240. Powierzchnie zagruntowane zeszlifować papierem ściernym o granulacji P240 - 1000. Przed lakierowaniem należy dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.
Nakładanie Dla natrysku hydrodynamicznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 5-20% obj., do uzyskania lepkości 18-30s (DIN4). Zalecana dysza: 0,009"–0,013", ciśnienie 40-120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku pneumatycznego produkt rozcieńczyć do około 5-20% obj., do uzyskania lepkości 20-30s (DIN4). Zalecana dysza: 1,0–1,8 mm, ciśnienie 2- 3 bar.
Powłoka gruntująca Merit Blond 90, Merit Sanding.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz, następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła z napędem mechanicznym.
Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierne wysychanie lub niejednorodne własności powłoki. Do mieszania nie stosować żelaznych pojemników lecz pojemniki z tworzywa sztucznego, emaliowane lub ze stali kwasoodpornej. W przypadku gdy mieszanina lakieru z utwardzaczem będzie używana w następnym dniu, należy ją zmieszać z co najmniej taką samą ilością świeżej mieszaniny.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1025 lub Thinner 1035.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 618 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 20% obj.) wynosi 650 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć