OPIS PRODUKTU
13.01.2006

Merit Elastic 50

 
Merit-Elastic-50
RODZAJ Dwuskładnikowy, chemoutwardzalny lakier.
OPIS

Lakier o dobrych właściwościach wypełniających do stosowania na zewnątrz pomieszczeń.


Przykłady zastosowania Stosowany do drewnianych framug okiennych i drzwi zewnętrznych.

DANE TECHNICZNE
Stopień połysku Półpołysk
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Wydajność

5 - 6 m2/l (100 μm).

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.


Rozcieńczalnik 1027 i 1033
Stosunek mieszania Lakier 100 części obj. 005 2797
Utwardzacz 10 części obj. 006 2098
Nakładanie

Metoda nakładania

Lepkość DIN4

Natrysk pneumatyczny

16 - 20 s

Natrysk hydrodynamiczny

18 - 25 s

Żywotność mieszanki (+23°C) 2 dni
Czasy schnięcia

(110 - 120 g/m2)

50 ºC

70 ºC

Suchość do szlifowania

45 - 60 min

30 - 40 min

Suchość do składowania

60 - 70 min

40 - 50 min

Temperatura składowania poniżej 35˚C.

 

Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.
Zawartość części stałych ok. 52 % obj., 59 % wag.
Gęstość 1.0 kg/l
Kod produktu 005 2797

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi być powyżej 18 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
Lakierowanie Lakier dokładnie wymieszać przed malowaniem. Dodać 10 % obj. utwardzacza 006 2098 lub 006 2093. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości. Do mieszania składników nie stosować żelaznych pojemników, ale pojemniki z tworzywa sztucznego, emaliowane lub ze stali kwasoodpornej.
W przypadku gdy mieszanina lakieru z katalizatorem będzie używana w następnym dniu należy ja zmieszać z co najmniej taką samą ilością świeżej mieszaniny.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1027 lub 1033.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 410 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO gotowego do użycia lakieru (rozcieńczonego 20% obj.) wynosi 495 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w karcie charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć