OPIS PRODUKTU
29.10.2015

Merit Jahti 80

 
Merit Jahti 80
RODZAJ Jednoskładnikowy lakier alkidowo-uretanowy, zawierający filtry UV.
OPIS Zalecany do malowania powierzchni drewnianych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Przykłady zastosowania Zalecany do malowania łodzi, posadzek, drzwi, okien.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Doskonała odporność na ścieranie. Dobra wytrzymałość na rozpuszczalniki: benzyna, terpentyna, benzyna lakowa oraz skażony spirytus. Ograniczona odporność na agresywne rozpuszczalniki takie jak toluen i jego mieszaniny.
Kolory Bezbarwny
Stopień połysku Połyskowy
Klasyfikacja emisji Poziom emisji tego produktu spełnia wymagania klasy E1 (klasyfikacja materiałów do obróbki powierzchni). Produkt został przebadany zgodnie z norma EN 717-1 i poziom emisji formaldehydu jest niższy niż 0,124 mg/m3 powietrza.
Wydajność

Zalecana grubość warstwy (nierozcieńczone)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

30 - 40 µm

70 – 90 g/m2

10 - 13 m2/l

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1050
Stosunek mieszania Lakier dokładnie wymieszać przed malowaniem. Rozcieńczyć lakier rozcieńczalnikiem Thinner 1050 do uzyskania wymaganej lepkości.
Nakładanie Przy gruntowaniu nowych powierzchni niemalowanych pędzlem lakier rozcieńczyć ok. 20-40% rozcieńczalnikiem Thinner 1050. Pędzlem nakładać lakier równomiernie cienkimi warstwami do 2 - 3 razy. W razie konieczności, przy nakładaniu warstwy wierzchniej, rozcieńczyć lakier w granicach 0 - 20%. Powierzchnie wcześniej malowane pokrywać nierozcieńczonym lub słabo rozcieńczonym lakierem w 1 - 2 warstwach. Po nałożeniu każdej warstwy powierzchnie lekko przeszlifować papierem ściernym P240 - 600.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 15 -25% obj., do uzyskania lepkości 25-50s (DIN4). Zalecana dysza: 0,009"-0,013", ciśnienie 40-80 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć do około 0 - 25% obj., do uzyskania lepkości 20-50s (DIN4). Zalecana dysza: 1,4-1,8 mm, ciśnienie 2-3 bary.


Czasy schnięcia

70 - 90 g/m2

+ 23°C

Suchość dotykowa, po

3 – 4 godz.

Suchość do szlifowania, po

6 – 7 godz.

Kolejne malowanie, po

24 godz.

Pełne utwardzenie i osiągnięcie właściwości wytrzymałościowych po ok. 2 tygodniach.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.


Zawartość części stałych 43 ± 2% wag.
50 ± 2% obj.

Kod produktu 005 0091

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Nowe powierzchnie niemalowane:
Usunąć kurz i zanieczyszczenia z powierzchni.
Powierzchnie na zewnątrz: zagruntować Valtti Base Priming Oil.
Okleiny: zmyć rozcieńczalnikiem Thinner 1050.

Powierzchnie uprzednio malowane:
Powierzchnie zmyć detergentem Maalipesu, a następnie dokładnie spłukać wodą. Luźno przylegający, stary lakier usunąć skrobakiem. Powierzchnię przeszlifować papierem ściernym i odkurzyć po szlifowaniu.
Powłoka Merit Jahti 80 i Valtti Base Priming Oil.
Uwaga! Powierzchnie zewnętrzne gruntować zawsze rozcieńczonym Merit Jahti 80.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1050.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 450g/litr. Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień.20% obj.)510g/l.
Reference number 005 0091

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
-
 
Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego.
-


Wróć