OPIS PRODUKTU
05.05.2016

Novipur 15

 
Novipur-15
RODZAJ Dwuskładnikowa, półmatowa farba poliuretanowa.
OPIS -
Przykłady zastosowania Odpowiednia do malowania wysokiej jakości mebli, drzwi oraz innych powierzchni drewnianych i drewnopochodnych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Bardzo twarda i odporna na zarysowania powłoka nawierzchniowa.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA i SYMPHONY.
Kolorystyka wg systemu barwienia Temaspeed Premium.Po zakolorowaniu produkt przydatny do użycia przez 3 miesiące.
Stopień połysku Półmat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy
(produkt nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

45-55 μm

100-120 g/m2

8-10 m2/l

 

Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników m. in. metody aplikacji, warunków aplikacji, kształtu i chropowatości powierzchni przeznaczonej do malowania.
Stosunek mieszania Farba 100 części objętościowo31V seria
Utwardzacz 50 części objętościowo 007 1250 (utwardzacz alifatyczny)007 1278 (utwardzacz aromatyczny).
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny, natrysk bezpowietrzny wspomagany lub natrysk konwencjonalny.
Żywotność mieszanki (+23°C) 3 godziny.
Czasy schnięcia

100 – 120 g/m2

+ 23°C

+ 50°C

Suchość dotykowa, po

1 - 2 godz.

0,5 - 1 godz.

Suchość do składowania, po

4 - 6 godz.

2 - 3 godz.

Suchość do pakowania, po

1 -2 dni

6 - 8 godz.

 

Temperatura składowania poniżej +35°C.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 40 ± 2% obj., mieszanina 39 ± 2% wag. (baza TAL)
58 ± 2% wag., mieszanina 53 ± 2% obj. (baza TAL).
Gęstość 1,3 kg/l.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas aplikacji i schnięcia, temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby musi być powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70%.
Przygotowanie Powierzchnie drewniane należy przeszlifować papierem ściernym o granulacji P150-240. Powierzchnie zagruntowane przeszlifować papierem ściernym o granulacji P240-400. Usunąć pył i wszelkie zanieczyszczenia po szlifowaniu.
Nakładanie Dla natrysku bezpowietrznego produkt rozcieńczyć do około 10-20% obj., do uzyskania lepkości 15-25s (DIN4). Zalecana dysza 0,011"-0,015", ciśnienie 80-160 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 10-20% obj., do uzyskania lepkości 15-25s (DIN4). Zalecana dysza 0,011"-0,015", ciśnienie 40-140 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć do około 10-20% obj., do uzyskania lepkości 15-25s (DIN4). Zalecana dysza 1,4-1,8 mm, ciśnienie 2-3 bary.

Powłoka gruntująca DICCODUR PRIMER oraz NOVIPUR PRIMER HSB.
Mieszanie składników Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Dodać 50% obj. utwardzacza Hardener 007 1250 (alifatyczny) lub 007 1278. Rozcieńczać do uzyskania wymaganej lepkości przy użyciu rozcieńczalnika Thinner 006 1068 lub 006 1069.
Czyszczenie narzędzi Thinner 006 1069 lub 006 1068.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 530 g/litr.
Max. zawartość LZO w mieszaninie produktu (rozcieńczonego do 20% obj.) 590 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć