OPIS PRODUKTU
28.11.2013

Novipur Clear SH 30

 
Novipur-Clear-SH-30
RODZAJ Dwuskładnikowy lakier poliuretanowy do drewna.
OPIS

Bardzo wysokiej jakości transparentny, nawierzchniowy lakier poliuretanowy do drewna.

Łatwy w aplikacji; posiada bardzo dobre właściwości wypełniające.

Przykłady zastosowania Zalecany do malowania stołów, mebli biurowych, drzwi i innych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń, dla których wymagana jest wyjątkowo wysoka jakość powłoki.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Tworzy bardzo trwałą i odporną na chemikalia powłokę.
Kolory Bezbarwny.
Wydajność


Zalecana grubość warstwy (produkt nierozcieńczony )

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

26 - 33 µm

80 - 100 g/m2

9 - 12 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i

chropowatości malowanej powierzchni.

Stosunek mieszania Lakier 100 cz. obj. 005 5798
Utwardzacz 50 cz. obj. 007 1272
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny, natrysk bezpowietrzny wspomagany, natrysk konwencjonalny.
Żywotność mieszanki (+23°C) 10 godzin
Czasy schnięcia

 80 - 100 g/m2

                      +23˚C

Ponowne malowanie

                     8 - 24 h

 

Czas schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności

względnej i wentylacji.

Zawartość części stałych 20% obj.
23% wag.
Gęstość 0.94 kg/l
Kod produktu 005 5798

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas aplikacji i schnięcia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi być powyżej +18ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
Rozcieńczanie Thinner 1069 (standardowy) lub Thinner 1068(wolny).
Nakładanie Dla natrysku bezpowietrznego produkt rozcieńczyć około 5 - 15% obj. do uzyskania lepkości 15 - 20s (DIN4). Zalecana dysza 0,009" – 0,011", ciśnienie 100 - 160 bar. Kąt natrysku 20 lub 40, a odległość natrysku od malowanego przedmiotu około 20 - 25 cm.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć około 5 - 15% obj. do uzyskania lepkości 15 - 20s (DIN4). Zalecana dysza 0,011" – 0,015", ciśnienie 40 - 140 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno wynosić około 1 - 3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć około 5 - 15% obj. do uzyskania lepkości 15 - 20s (DIN4). Zalecana dysza 1,4 - 1,8 mm, ciśnienie 2 - 3 bary.
Mieszanie składników Przed użyciem lakier należy dokładnie wymieszać. Dodać 50% obj. utwardzacza Hardener 007 1272 i dobrze wymieszać. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości rozcieńczalnikiem 1069. Odpowiednia lepkość farby gotowej do natrysku to 15 – 20 sec (Din4). Rozmiar dyszy powinien wynosić 0,009 – 0,011”, kąt natrysku 20 lub 40 i odległość od malowanego obiektu 20 – 25 cm.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1069.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 600 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcieńczonej do 20 % obj.) wynosi 722 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt przeznaczony do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć