OPIS PRODUKTU
10.05.2015

Pinja Guard

 
Pinja-Guard
RODZAJ Gotowy do użycia, wodny impregnat do konserwacji drewna na zewnątrz, do zastosowania profesjonalnego oraz przemysłowego.
OPIS Zabezpiecza przed grzybami podstawczakami rozkładającymi drewno, powodującymi m.in. butwienie drewna oraz grzybami sinizny wtórnej.
Przykłady zastosowania Zalecany do zewnętrznych elementów drewnianych niepozostających w stałym kontakcie z ziemią, takich jak: okna, drzwi zewnętrzne, okładziny, płoty, okapy i wiaty.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Żywica na bazie oleju lnianego zwiększa odporność drewna na działanie deszczu i wody.
Preparat skutecznie penetruje drewno.
Zwiększona trwałość zabezpieczeń, dzięki wysokiej odporności na wypłukiwanie wyrobu przez deszcz/wodę.
Preparat redukuje chłonność drewna, dzięki czemu obniża zużycie farb nawierzchniowych.
Produkt posiada pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego nr PL/2013/0085/A/MR.
Kolory Bezbarwny.
Wydajność

Zużycie dla powierzchniowych metod aplikacji: 180-220 ml/m2 drewna (ok. 5 m2/l).

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.
Nakładanie Zastosowanie przemysłowe: zanurzanie, polewanie.
Zastosowanie profesjonalne: pędzel, wałek.
Czasy schnięcia

 

+23°C

Suchość dotykowa

30 min.

Kolejna warstwa, przemalowanie, po

24 godz.

 

Czas schnięcia jest uzależniony od temperatury i wilgotności powietrza.
Zawartość części stałych Ok. 14% obj.
Gęstość 1,0 kg/l.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być czysta, niezarażona i sucha. Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 18%. Podczas nakładania i schnięcia temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Impregnowane drewno musi być pokryte produktem nawierzchniowym. Powłokę należy na bieżąco konserwować.
Przygotowanie Brud, pleśń, starą powłokę i wszelkie luźne warstwy przed malowaniem dokładnie zeszlifować i usunąć. Pleśń zmyć odpowiednim środkiem dezynfekującym. Surowe i nieprzetworzone drewno należy oczyścić, wysuszyć i usunąć wszelkie plamy z oleju i wosku. Do czyszczenia powierzchni, usuwania plam i pleśni zaleca się użycie odpowiednich preparatów. Należy zabezpieczyć rośliny przed zachlapaniem Pinja Guard podczas aplikacji. W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.
Nakładanie Nakładać obficie na całej powierzchni, wzdłuż włókien drewna, zwracając szczególną uwagę na pęknięcia i zakończenia włókien. Warstwę nawierzchniową nakładać możliwie szybko zachowując czasy przemalowania, gdyż bezbarwny preparat nie chroni drewna przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Zużycie dla powierzchniowych metod aplikacji wynosi: 180-220 ml/m2. Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.
Produkt nie jest przeznaczony do mieszania z innymi produktami.
Mieszanie składników Produkt jest gotowy do użycia. Przed użyciem należy dokładnie wymieszać.
Czyszczenie narzędzi Woda i łagodne mydło. Płyn używany do czyszczenia należy usuwać podobnie jak czysty produkt – patrz „BEZPIECZEŃSTWO: Postępowanie z odpadami produktu i odpadami opakowaniowymi”.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych poniżej 5 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Postępowanie z odpadami produktu i odpadami opakowaniowymi: Puste pojemniki mogą zawierać resztki produktu. Należy utylizować nadmiar produktu i produkt nienadający się do recyklingu w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. Utylizacja niniejszego produktu i roztworów powinna być zgodna z wymaganiami ochrony środowiska, legislacji związanej z utylizacją odpadów a także z wymogami władz lokalnych. Odpady opakowaniowe należy poddawać recyklingowi. Spalanie lub składowanie w terenie należy rozważać jedynie wówczas, gdy nie ma możliwości recyklingu. Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału do gleby, cieków wodnych, drenami i kanalizacją. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska. Substancje czynne: butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu 7,6 g/l (0.75% IPBC) + propikonazol 2,4 g/l (0.24% (wag.)). Środki ostrożności Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Umyć skórę po pracy. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas stosowania oraz w miejscach przechowywania. Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (okulary ochronne, odzież ochronną, rękawice ochronne). Tylko do stosowania na drewno bez kontaktu z ziemią, przeciwko siniźnie i podstawczakom rozkładającym drewno, wyłącznie w dawkach 180-220 ml/m2. Nie używać do drewna, które pozostaje w bezpośrednim kontakcie z żywnością lub paszami. Nie używać wewnątrz pomieszczeń za wyjątkiem ram okiennych i drzwi zewnętrznych. W celu ochrony organizmów żyjących w wodzie, produkt i impregnowane drewno nie może być stosowane w bezpośrednim sąsiedztwie środowiska wodnego (rzeki, jeziora). Chronić grunt podczas aplikacji np. za folii z tworzywa sztucznego. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu i propikonazol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Materiały służące do czyszczenia, takie jak czyściwo, papierowe ręczniki, które są zanieczyszczone produktem, a także pyły powstałe po szlifowaniu zawierające produkt, mogą po kilku godzinach, spontanicznie ulec samozapłonowi. Aby zapobiegać zagrożeniu pożarem, wszelkie zanieczyszczone materiały przed usunięciem powinny być składowane nasączone wodą, w uszczelnionym, metalowym pojemniku, suszone na zewnątrz lub też natychmiast spalone”. Wszelkie wycieki powinny być zbierane do ponownego wykorzystania lub utylizacji. Pierwsza pomoc i potencjalne działanie na zdrowie: W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Kontakt ze skórą: natychmiast przemyć dużą ilością wody. Kontakt z oczami: Natychmiast przemywać wodą (najlepiej przy użyciu płynu do przemywania oczu) przez przynajmniej 10 min. trzymając powieki otwarte. Wyjąć szkła kontaktowe. Udać się do lekarza, jeśli objawy nie ustępują. Wdychanie: Wyprowadzić na świeże powietrze. Zapewnić ciepło i spokój. Jeśli oddech jest nieregularny bądź zanikł, wyszkolona osoba powinna wykonać sztuczne oddychanie. Udać się do lekarza, jeśli objawy nie ustępują. Nie są znane żadne skutki uboczne wynikające ze stosowania tego produktu. Informacje dla lekarza: Leczyć objawowo. W przypadku połknięcia tub wdychania dużej ilości, natychmiast skontaktować się z lekarzem specjalizującym się w leczeniu zatruć truciznami. Bez specjalnego leczenia. Przechowywanie Przechowywać tylko w oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu i chronić przed mrozem. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Produkt przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od czynników utleniających, mocnych kwasów i zasad. Dodatkowe obostrzenia dla użytkowników przemysłowych: Świeżo impregnowane drewno musi być osłonięte lub umieszczone na twardej, nieprzepuszczalnej powierzchni w celu uniknięcia bezpośredniego przedostania się substancji do gleby i wody. Wszelkie wycieki powinny być zbierane do ponownego wykorzystania lub utylizacji. Tylko do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć