OPIS PRODUKTU
19.09.2016

Pinja Pro Primer

 
Pinja Pro Primer
RODZAJ Wodorozcieńczalny grunt alkidowy.
OPIS

Podkład ogólnego stosowania do gruntowania tarcicy.   Daje dobrą 6 - 10-miesięczną ochronę, może być stosowany pod farby wodorozcieńczalne i alkidowe.

Przykłady zastosowania Zalecany do gruntowania powierzchni zewnętrznych okładzin, płyt i desek.

DANE TECHNICZNE
Kolory Biały TVT 0301, czerwony tlenkowy TVT 2931 oraz karta kolorów House Paint.
Karty kolorów Karta kolorów House Paint. Barwienie w systemie AVATINT.
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

(nierozcieńczony produkt)

   Wydajność teoretyczna

                mokrej

suchej

 

 135 g/m2

30 µm

9 - 10 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny, natrysk bezpowietrzny wspomagany (airmix) i nakładanie próżniowe.
Czasy schnięcia

(100 - 120 g/m2)

20 ºC

Suchość do przenoszenia, oddzielne elementy, po

6 - 12 h

Suchość do układania w stosach, po

24 h

IRM

3 - 8 min


UWAGA!  Wydłużone schnięcie ciemnych odcieni z bazy C.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury,
wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych Ok. 23 % obj. (243 6001)
Ok. 19 % obj. (243 6003)
Ok. 23 % obj. (243 0301)

Ok. 37 % wag. (243 6001)
Ok. 26 % wag. (243 6003)
Ok. 37 % wag. (243 0301)

Gęstość 1.13 - 2.0 kg/litr
Kod produktu seria 243

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha. Zawartość wilgoci w drewnie poniżej 19%. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podłoża i farby musi być powyżej +5°C, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 80%. W celu uzyskania najbardziej optymalnych efektów wymagana jest dobra wentylacja. Produkt może być suszony zarówno na linii suszarniczej lub w warunkach naturalnych otoczenia.
Przygotowanie Powierzchnie należy oczyścić z brudu, kurzu i luźnych elementów. Należy upewnić się, że powierzchnia jest wolna od pleśni i sinizny.
Rozcieńczanie Woda.
Malowanie Wybór kolorystyki podkładu powinien współgrać z kolorem warstwy nawierzchniowej.

Produkt dokładnie wymieszać przed malowaniem. Zapobiegać spienieniu podczas mieszania.

Dla natrysku bezpowietrznego produkt rozcieńczyć do około 5-10% obj., do uzyskania lepkości 30-40s (DIN4). Zalecana dysza: 0,013"-0,015", ciśnienie 120-180 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 5-10% obj., do uzyskania lepkości 30-40s (DIN4). Zalecana dysza: 0,013"-0,015", ciśnienie 40-140 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Nakładanie próżniowe należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta urządzeń.

Wahania temperatury i wilgotności mogą powodować powstawanie przebarwień, szczególnie w okolicy sęków na wysokożywicznych gatunkach drewna oraz gatunkach zawierających taniny i garbniki.
Powłoka nawierzchniowa Wykończenie powierzchni przy użyciu wyrobów Pika-Teho, Vinha, Ultra lub Teho należy wykonać po 24 godz. od zagruntowania.

Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 8 g/litr.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 10% obj.) 8 g/litr.


OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego. Więcej informacji Dodatkowe informacje o tym produkcie znajdują się na stronie www.tikkurila.com lub można je uzyskać wysyłając maila na adres info.coatings@tikkurila.com.
 
-


Wróć