OPIS PRODUKTU
19.09.2013

Pinja Top

 
Pinja Top
RODZAJ Półmatowa, wodorozcieńczalna farba do malowania drewna na zewnątrz.
OPIS Spoiwem jest akryl z dodatkiem alkidu.   Szczególnie nadaje się do stosowania na przemysłowych liniach produkcyjnych. 
Przykłady zastosowania Np. okładziny i ramy okienne.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Zachowuje naturalną strukturę drewna. Tworzy wodoodporną warstwę, która chroni drewno.
Nie jest zalecana do malowania podłóg i tarasów drewnianych oraz innych powierzchni obciążonych mechanicznie podczas eksploatacji.
Karty kolorów Kolory z karty kolorów Tikkurila Wooden Facades.
Stopień połysku Półmat
Wydajność

Zalecane wartości nakładania (wyrób nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

1 warstwa / na mokro

teoretyczna grubość warstwy suchej

 

 135 g/m2

30 µm

9 - 10 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników, m.in. metody aplikacji, warunków aplikacji, kształtu i chropowatości powierzchni przeznaczonej do malowania.

Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny bezpowietrzny (airless), natrysk hydrodynamiczny z osłoną powietrza (airmix), natrysk konwencjonalny, malowania próżniowe, malowanie pędzlem.
Żywotność mieszanki (+23°C) 12 miesięcy.
Czasy schnięcia

(100 - 120 g/m²)

23 ºC

Suchość do składowania w stosy

2 - 4 godz.


Uwaga! Wydłużone schnięcie ciemnych odcienie z bazy VC.

Czasy schnięcia i utwardzania są uzależnione od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i wentylacji
Zawartość części stałych ok. 35 % obj., 47 % by wag. (baza VVA)
ok. 33 % obj., 38 % by wag. (baza VC)
Gęstość 1.2 kg / litr (baza VVA), 1.1. kg/l (baza VC)
Kod produktu baza VVA - 247 6302 , baza VC 247 6303

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnie do malowania musi być sucha i czysta. Podczas aplikacji i suszenia temoeratura otoczenia, podłoża i farby musi być powyżej +18ºC, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70 %.
Powłoka gruntująca PINJA PRO PRIMER, PINJA TOP, PINJA UNIVERSAL PRIMER

Obróbka Farbę przed użyciem wymieszać. Zapobiegać flotacji. W razie potrzeby rozcieńczać wodą do oczekiwanej lepkości.
Nakładanie Lepkość natrysku bezpowietrznego (airless) 30 - 40 s (DIN4) może być osiągnięta przy rozcieńczeniu około 0 - 2% obj. Zaleca się dyszę o średnicy 0.013" – 0.015" , ciśnieniem na dyszy 140 - 180 barów. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Lepkość natrysku bezpowietrznego wspomaganego (airmix) 30 - 40 s (DIN4) może być osiągnięta przy rozcieńczeniu około 0 - 2% obj. Zaleca się dyszę o średnicy 0.013" – 0.015" , ciśnieniem na dyszy 40 - 140 barów. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno wynosić około 1 - 3 bary. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Lepkość natrysku konwencjonalnego 30 - 40 s (DIN4) może być osiągnięta przy rozcieńczeniu około 0 - 2% obj. Zaleca się dyszę o średnicy 1.6 - 2.0 mm przy ciśnieniu 2 - 3 barów.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 20 g/l.
Max. zawartość LZO farby gotowej do uzycia (rozcień. 10% obj.) 40 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w karcie charakterystyki produktu.
 
-


Wróć