OPIS PRODUKTU
21.05.2008

Pinjacolor

 
Pinja Color
RODZAJ Wodorozcieńczalna, przeświecająca bejca.
OPIS Bejca zalecana do malowania powierzchni drewnianych.  Zawiera aktywne środki opóźniające wzrost pleśni i sinienie drewna.
Przykłady zastosowania Framugi okienne, drzwi zewnętrzne, ściany, drewniane chaty, itp.

DANE TECHNICZNE
Kolory Bezbarwny.
Karty kolorów Karta kolorów Valtti Color.
Klasyfikacja emisji Bejca nie zawiera wolnego formaldehydu i dlatego po wyschnięciu nie występuje emisja formaldehydu do otoczenia.
Wydajność

10- 14m2/l

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.


Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie

Metoda nakładania

Lepkość  DIN4

Zanurzanie

Lepkość handlowa

Natrysk

Lepkość handlowa

Pędzel

Lepkość handlowa

Powlekanie przez polewanie

Lepkość handlowa

Czasy schnięcia

(80 - 100 g/m2)

23 ºC

Suchość do przenoszenia

30 min


Czas schnięcia zależy od temperatury i wilgotności powietrza.

Czas schnięcia Pinjacolor’u barwionego jest dłuższy niż Pinjacolor’u bezbarwnego.


Zawartość części stałych ok. 12 % obj., 13 % wag.
Gęstość 1.01 kg /litr (bezbarwny)
Przechowywanie 6 miesięcy (23 ºC)
Kod produktu seria 316

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i bejcy musi być powyżej 5 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 80 %.
Bejcowanie Pinjacolor dokładnie wymieszać przed malowaniem. Produkt jest gotowy do użycia bez rozcieńczania. W razie konieczności może być rozcieńczony wodą.
Składniki opóźniające wzrost pleśni i sinienie drewna są najbardziej efektywne gdy Pinjacolor nakładany jest bez rozcieńczania lub jest rozcieńczony max. 10 %. Aby osiągnąć czasową odporność na pleśń i sinienie bejca może być rozcieńczona wodą w stosunku 1:1. Rozcieńczanie Pinjacoloru zmniejsza aktywność środka proporcjonalnie do spadku stężenia składników zabezpieczających.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Żwiązków Organicznych 30 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO w gotowej do użycia bejcy (rozcieńczonej 10 % obj.) wynosi 40 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć