OPIS PRODUKTU
16.09.2016

Pinjadur Primer

 
Pinjadur-Primer
RODZAJ Dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny podkład poliuretanowy.
OPIS

Szybkoschnący, łatwy do szlifowania i elastyczny podkład do zastosowań zewnętrznych jak i wewnętrznych.


Przykłady zastosowania Zalecany do malowania zewnętrznych drewnianych okien, drzwi oraz płyt drewnianych i pilśniowych. Zalecany również do malowania mebli, krzeseł, drzwi oraz płyt drewnianych i pilśniowych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Kolory Biały.
Stopień połysku Półmat
Wydajność

                        Zalecana grubość warstwy
                        (produkt nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 -45 µm 

130 - 150  g/m2

9 - 10 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Stosunek mieszania Farba 100 części objętościowo 006 5007
Utwardzacz 20 część objętościowo 008 7605
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny, natrysk bezpowietrzny wspomagany i natrysk konwencjonalny.
Żywotność mieszanki (+23°C) 1,5 godz.
Czasy schnięcia

150 g/m2

+ 20°C

+ 50 °C

Suchość dotykowa, po

6 godz.

1 godz.

Suchość do szlifowania, po

           6 - 7 godz.

          11/2 - 2 godz.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.

Zawartość części stałych Ok.40 ± 2% obj.(po zmieszaniu)
Ok.55 ± 2% wag.(po zmieszaniu)
Gęstość 1.3 kg/litr
Kod produktu 006 5007

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podłoża i farby musi być wyższa niż +18°C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70%.
Przygotowanie Powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P150-240. Powierzchnia podkładu powinna być przeszlifowana papierem ściernym P240-400. Przed malowaniem należy dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.
Gruntowanie Pinja Pro Primer, Pinja Universal Primer i Pinja Pro.
Rozcieńczanie Woda.
Nakładanie Farbę dokładnie wymieszać przed użyciem. Zapobiegać spienieniu podczas mieszania.

Dla natrysku bezpowietrznego produkt rozcieńczyć do około 0 - 10% obj. Zalecana dysza: 0,013 – 0,015", ciśnienie 120 - 180 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 0 - 10% obj. Zalecana dysza: 0,013 – 0,015", ciśnienie 40 - 140 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1 - 3 bar. Kat natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć do około 0 - 10% obj. Zalecana dysza: 1,6 – 2,0 mm, ciśnienie 2 - 3 bary.

Wahania temperatury i wilgotności mogą powodować powstawanie przebarwień, szczególnie w okolicy sęków na wysokożywicznych gatunkach drewna oraz gatunkach zawierających taniny i garbniki.Dla natrysku bezpowietrznego produkt rozcieńczyć do około 0-5% obj., do uzyskania lepkości 60-70s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 80-140 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 0-5% obj., do uzyskania lepkości 60-70s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 40-120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć do około 0-10% obj., do uzyskania lepkości 50-60s (DIN4). Zalecana dysza: 1,4-1,8 mm, ciśnienie 2-3 bary.
Powłoka nawierzchniowa Pinja Flex 30, Pinjadur 30, Pinja Flex Combi 25 i Pinja Flex Combi 35.
Mieszanie składników Dokładnie wymieszać farbę przed użyciem. Dodać 20% obj. utwardzacza Hardener 008 7605 i dokładnie wymieszać. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości. W przypadku stosowania dwukomponentowych urządzeń natryskowych rozcieńczać tylko farbę, utwardzacz stosować w lepkości handlowej.

Nie mieszać w żelaznych pojemnikach. Używać pojemników plastikowych, emaliowanych lub kwasoodpornych metalowych.Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 140 g/litr.OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego. Dodatkowe informacje Dodatkowe informacje o tym produkcie znajdują się na stronie www.tikkurila.com lub można je uzyskać wysyłając maila na adres info.coatings@tikkurila.com.
 
-


Wróć