OPIS PRODUKTU
28.09.2016

Temablast EV 110

 
Temablast-EV-110
RODZAJ Dwuskładnikowy, pigmentowany tlenkami grunt podkład epoksydowy.
OPIS

Stosowany jako podkład ochronny na stalowych powierzchniach oczyszczonych strumieniowo w okresie składowania, w procesach produkcji i montażu. Nie wywiera ujemnych wpływów w czasie spawania, cięcia, wypalania i innych operacji obróbki.

Przykłady zastosowania Stal oczyszczona strumieniowo.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Produkt spełnia normy Det Norske Veritas dotyczące stosowania na statkach oraz standardy spawalnicze. Produkt jest zatwierdzony do aplikacji na oczyszczonych strumieniowo stalowych płytach i sekcjach.
Wyrób tylko do użytku profesjonalnego wg Dyrektywy 1999/13/EC.
Kolory Czerwony.
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

20 µm

75 µm

13,5 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 2 części objętościowo 008 7920
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7929
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny.
Żywotność mieszanki (+23°C) 24 godziny.
Czasy schnięcia

DFT 20 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość dotykowa, po

6 min

3 - 5 min

1 min

Kolejne malowanie, po

36 godz.

24 godz.

12 godz.


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 27 ± 2 % obj. (ISO 3233)
48 ± 2 % wag.
Gęstość 1.2 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu 008 7920

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta, sucha i wolna od zanieczyszczeń. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +10°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od punktu rosy. W pomieszczeniach zamkniętych wymagana jest dobra wentylacja i odpowiedni przepływ powietrza podczas nakładania i schnięcia.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia powierzchni odpowiednim detergentem (ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ (ISO 8501-1). Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, zaleca się fosforanowanie stali walcowanej na zimno w celu poprawy przyczepności.
Rozcieńczanie Thinner 1031.
Powłoka nawierzchniowa Każdy rodzaj farb za wyjątkiem wyrobów o wysokiej zawartości cynku. Wybierając warstwę nawierzchniową należy wziąć pod uwagę obciążenia, na które będzie narażona zabezpieczona powierzchnia.
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny. W razie konieczności farba może być rozcieńczona w granicach 0–5% obj. do lepkości 16-18s DIN 4/ 20ºC. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,018”, ciśnienie w dyszy 120-180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierną stabilizację i osłabienie własności materiału.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 600 g/litr. Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcieńczonej 5% obj.) wynosi 625 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu.
 
-


Wróć