OPIS PRODUKTU
27.05.2015

Temabond WG 200

 
Temabond-WG-200
RODZAJ Dwuskładnikowa, modyfikowana farba epoksydowa pigmentowana aluminium o wysokiej zawartości części stałych, utwardzana w niskiej temperaturze.
OPIS

Stosowana jako podkład na powierzchniach stalowych trudnych do oczyszczenia w procesie produkcji i przemyśle chemicznym, jak i pozostających w zanurzeniu. Doskonała przyczepność do powierzchni stalowych obrobionych strumieniowo lub przygotowanych ręcznie. Zalecana do wykonywania napraw miejsc uszkodzonych podczas transportu lub instalacji. Może być nakładana na stare powłoki alkidowe. Może być stosowana jako system jednowarstwowy.

Przykłady zastosowania Zalecana do przemalowań i zaprawek różnych konstrukcji, mostów, maszyn i urządzeń w przemyśle celulozowo - papierniczym i chemicznym, takich jak maszyny papiernicze, podnośniki, rurociągi itp.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Dzięki pigmentacji aluminium tworzy bardzo mocną i trwałą, odporną chemicznie i mechanicznie powłokę. Posiada własności grubopowłokowe również przy nakładaniu pędzlem. Emisja rozpuszczalników niższa niż przy tradycyjnych wyrobach epoksydowych.
Kolory Aluminium. Kolor zmieni się pod wpływem promieniowania UV.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

100 µm

125 µm

8,0 m2/l

200 µm

250 µm

4,0 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 1 część objętościowo 008 7510
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7519
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 1½ h
Czasy schnięcia

DFT 150 µm

-5 ºC

0 ºC

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

Suchość pyłowa

18 h

14 h

6 h

3 h

2 h

Suchość dotykowa

48 h

36 h

17 h

9 h

5 h

Kolejne malowanie, min.

48 h

36 h

17 h

9 h

5 h

Kolejne malowanie bez piaskowania, max.

2 miesiące

2 miesiące

2 miesiące

1 miesiąc

14 dni


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 80 ± 2 % obj. (ISO 3233)
83 ± 2 % wag.
Gęstość 1,3 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu 008 7510

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej nie powinna być niższa od - 5 °C w czasie malowania i suszenia, temperatura farby nie powinna być niższa od + 15 °C. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3 °C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. (PN-EN ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Usunąć rdzę narzędziem czyszczącym minimum do stopnia St2 strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2 lub Sa2½. Dla powierzchni zatopionych obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia Sa2½. (ISO 8501-1)

Powierzchnie wcześniej malowane: Stare powłoki malarskie zmatowić tarczą ścierną, papierem ściernym lub omieść strumieniowo-ściernie.
Powłoka gruntująca TEMABOND WG 200.
Powłoka nawierzchniowa TEMACOAT GPL, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40, TEMADUR, TEMATHANE, TEMACRYL EA, TEMABOND WG 300 oraz ST 300.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0 – 10%. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,013 - 0,019”, ciśnienie w dyszy 120 - 180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie wymieszać całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego.
Czyszczenie narzędzi Rozpuszczalnik 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 220 g/litr. Zawartość LZO w mieszaninie farby (rozcieńczonej 10 % obj.) wynosi 280 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć