OPIS PRODUKTU
19.05.2015

Temachlor OS 70

 
Temachlor-OS-70
RODZAJ Wysychająca fizycznie, połyskowa farba na bazie chlorowanego kauczuku.
OPIS

Emalia nawierzchniowa dla systemów chlorokauczukowych i alkidowych na powierzchniach stalowych.

Przykłady zastosowania Zalecana do malowania powierzchni narażonych na wpływy atmosfery morskiej i przemysłowej oraz lekkiej agresji chemicznej takich jak: mosty, dźwigi, transportery i inne konstrukcje stalowe.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Wytrzymuje krótkookresowo temperaturę do + 80 °C (na sucho).
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, TVT, karty kolorów MONICOLOR NOVA i SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED.
Stopień połysku Połyskowy
Wydajność

                          Zalecana grubość warstwy

   Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

30 µm

75 µm

13,3 m2/l

50 µm

125 µm

8,0 m2/l

 

Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik 1006
Nakładanie Natrysk, pędzel.
Czasy schnięcia

DFT 40 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

2 godz

1 godz

30 min

Suchość dotykowa

8 godz

4 godz

2 godz

Ponowne malowanie

40 godz

16 godz

8 godz

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 42 ± 2 % obj. (ISO 3233)
Gęstość 1,1 - 1,2 kg / litr w zależności od koloru
Kod produktu seria D023

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +5 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 85 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być
wyższa o min. 3 °C od punktu rosy.
Przygotowanie Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (PN-EN ISO 12944-4).
Gruntowanie TEMAPRIME EUR, TEMAPRIME EE
Powłoka gruntująca TEMAPRIME EUR, TEMAPRIME EE
Powłoka nawierzchniowa TEMACHLOR OS 70.
Malowanie Natrysk, pędzel. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,015”, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1006.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 480 ± 20 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć