OPIS PRODUKTU
22.03.2017

Temacoat HB 30

 
Temacoat-HB-30
RODZAJ Dwuskładnikowa farba epoksydowa na bazie modyfikowanej żywicy epoksydowej.
OPIS

Dobra przyczepność do powierzchni stalowych, aluminiowych i  ocynkowanych.  Używany jako grunt , międzywarstwa lub warstwa nawierzchniowa do powierzchni narażonych na obciążenia mechaniczne, atmosferyczne i agresję chemiczną.  Może być stosowana jako system jednowarstwowy.


Przykłady zastosowania Farba zalecana do malowania mostów, konstrukcji budynków, dźwigów, masztów stalowych, innych konstrukcji i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA oraz TIKKURILA SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED.
Stopień połysku Półmat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

80 µm

130 µm

7.9 m2/l

150 µm

240 µm

4.2 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 4 części objętościowo 164-seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 5600 lub 008 5605 (szybki)
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny,pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 8 godz. z utwardzaczem Hardener 008 5600
4 godz. z utwardzaczem Hardener 008 5605
Czasy schnięcia

DFT 100 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość, po

z utw.  008 5600

8 h

4 h

2 h

1 h

z utw.  008 5605

2 h

2½ h

1½ h

¾ h

Suchość dotykowa, po

z utw.  008 5600

16 h

10 h

4 h

2 h

z utw.  008 5605

10 h

6 h

3 h

1½ h

Kolejne malowanie, min.

z utw.  008 5600

16 h

10 h

4 h

2 h

z utw.  008 5605

10 h

6 h

3 h

1½ h

Kolejne malow. powierzchni

przeznaczonych do zanurzenia, min.

z utw.  008 5600

2 d

28 h

12 h

6 h

z utw.  008 5605

1½ d

16 h

8 h

4 h

Kolejne malowanie farbami poliuretanowymi, min.

z utw.  008 5600

2 d

28 h

12 h

6 h

z utw.  008 5605

1½ d

16 h

8 h

4 h


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 63 ± 2 % obj. (ISO 3233)
75 ± 2 % wag.
Gęstość 1.3 - 1.4 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu seria 164

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być czysta, sucha oraz wolna od wszelkich zanieczyszczeń. Temperatura podłoża powinna wynosić min. +5°C. Temperatura powierzchni metalowych powinna być wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80% podczas aplikacji i suszenia. Temperatura farby powinna być wyższa od +15°C dla właściwej aplikacji.

Uwaga! Powłoki epoksydowe wykazują naturalną tendencję do kredowania i przebarwień (żółknięcie) przy wystawieniu na działanie warunków atmosferycznych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. (ISO 12944-4)

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ (ISO 8501-1). Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, w celu zapewnienia przyczepności, zaleca się fosforanowanie stali zimnowalcowanej.

Powierzchnie cynkowe: Powierzchnię cynkową omieść ścierniwem mineralnym, np. piaskiem kwarcowym. (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, powierzchnię należy wyczyścić ręcznie lub zmyć detergentem Panssaripesu. Powierzchnie cynkowane ogniowo omieść ścierniwem mineralnym (SaS, SFS 5873). Więcej informacji można uzyskać w Serwisie Technicznym Tikkurila lub odrębnej instrukcji aplikacji.

Powierzchnie aluminiowe: Omieść ścierniwem niemetalicznym w celu schropowacenia powierzchni (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, zmatowić powierzchnię ręcznie lub zmyć przy pomocy detergentu Tikkurila Maalipesu.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia z powierzchni używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMAZINC 77, TEMAZINC 88 oraz TEMAZINC 99.
Powłoka nawierzchniowa TEMACOAT HB 30, TEMADUR, TEMATHANE.
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny - produkt może być rozcieńczony w granicach 0 - 10% obj. Dysza do natrysku hydrodynamicznego o średnicy 0,015” - 0,021", ciśnienie w dyszy 120 - 180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Pędzel - farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.

Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła z napędem mechanicznym. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierną stabilizację i osłabienie własności materiału.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 370 g/litr. Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia(rozcień. 10 % obj.) 420 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt tylko użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć