OPIS PRODUKTU
17.08.2017

Temacoat Sealer

 
Temacoat-Sealer
RODZAJ Dwuskładnikowy grunt epoksydowy utwardzany poliamidem.
OPIS Używany jako warstwa uszczelniająco-wiążąca na powierzchniach cynkowanych ogniowo i natryskowo, farbach epoksydowych o wysokiej zawartości cynku i farbach krzemianowo-cynkowych w systemach epoksydowych i poliuretanowych.
Przykłady zastosowania -

DANE TECHNICZNE
Kolory Czerwony
Stopień połysku Półmat
Wydajność

Zalecane grubość powłoki

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

30 µm

105 µm

9,3 m2/l

 

Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników m. in. metody aplikacji, warunków aplikacji, kształtu i chropowatości powierzchni przeznaczonej do malowania.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 2 części objętościowo 930 0975
Utwardzacz 1 część objętościowo 930 0976
Nakładanie Natrysk lub pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 6 godzin.
Czasy schnięcia

DFT 30 µm

+ 10°C

+ 23°C

+ 35°C

Pyłosuchość, po

1 godz.

½ godz.

15 min.

Suchość dotykowa, po

4 godz.

2 godz.

1 godz.

Kolejne malowanie farbami epoksydowymi

8 godz.

4 godz.

2 godz.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 28 ± 2% obj. (ISO 3233)
50 ± 2% wag.
Gęstość 1.2 kg/l (mieszaniny)
Kod produktu 930 0975

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być czyste, suche oraz wolne od zanieczyszczeń. Temperatura otaczającego powietrza, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +10ºC w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80% podczas aplikacji i suszenia. Temperatura malowanej powierzchni powinna być wyższa o co najmniej 3°C od temperatury
punktu rosy. W pomieszczeniach zamkniętych wymagana jest dobra wentylacja i odpowiedni przepływ powietrza podczas nakładania i schnięcia.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. (ISO 12944-4)

Powierzchnie cynkowe: Powierzchnię cynkową omieść ścierniwem mineralnym (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, powierzchnię należy wyczyścić ręcznie lub zmyć detergentem Tikkurila Panssaripesu. Więcej informacji można uzyskać w Serwisie Technicznym Tikkurila lub odrębnej instrukcji aplikacji.

Powierzchnie cynkowane natryskowo powinny zostać pomalowane natychmiast po ocynkowaniu.

Powierzchnie pomalowane farbami z pyłem cynkowym: zmieść lub usunąć w inny skuteczny sposób pył będący skutkiem suchego natrysku.
Nakładanie Na grube i chropowate ocynkowane natryskowo powierzchnie należy nałożyć dwie warstwy farby. Nanieść pierwszą warstwę tzw. “przepylenie –misty coat”, odczekać aż wypełni pory
wypychając z nich powietrze, a następnie nanieść drugą cienką warstwę tzw. „mist coat”.

Dla natrysku hydrodynamicznego farba może być rozcieńczona w granicach 0–10%. Dysza pistoletu do natrysku hydrodynamicznego o średnicy 0,013”-0,018”, ciśnienie 120-180 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu malowanego przedmiotu

Dla aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Powłoka gruntująca Temasil 90, Temazinc 77, Temazinc 99.
Powłoka nawierzchniowa Temacoat GPL, TemacoatT GS 50, Temacoat RM 40, Temadur.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (zachować odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła z napędem mechanicznym.
Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierną stabilizację i osłabienie własności materiału.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1031
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 625 g/l.
Makymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 10% obj.) 645 g/l.


OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć