OPIS PRODUKTU
11.12.2015

Temacoat Sealer

 
Temacoat-Sealer
RODZAJ Dwuskładnikowy grunt epoksydowy utwardzany poliamidem.
OPIS Używany jako warstwa uszczelniająco-wiążąca na powierzchniach cynkowanych ogniowo i natryskowo, farbach epoksydowych o wysokiej zawartości cynku i farbach krzemianowo-cynkowych w systemach epoksydowych i poliuretanowych.
Przykłady zastosowania -

DANE TECHNICZNE
Kolory Czerwony
Stopień połysku Półmat
Wydajność

Zalecane grubość powłoki

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

30 µm

105 µm

9,3 m2/l

 

Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników m. in. metody aplikacji, warunków aplikacji, kształtu i chropowatości powierzchni przeznaczonej do malowania.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 2 części objętościowo 930 0975
Utwardzacz 1 część objętościowo 930 0976
Nakładanie Natrysk lub pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 6godzin.
Czasy schnięcia

DFT 30 µm

+ 10°C

+ 23°C

+ 35°C

Pyłosuchość, po

1 godz.

½ godz.

15 min.

Suchość dotykowa, po

4 godz.

2 godz.

1 godz.

Kolejne malowanie farbami epoksydowymi

8 godz.

4 godz.

2 godz.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 28 ± 2% obj. (ISO 3233)
50 ± 2% wag.
Gęstość 1.2 kg/l (mieszaniny)
Kod produktu 930 0975

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Temperatura otaczającego powietrza, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +10 ºC w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni powinna być wyższa o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy.

Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. (ISO 12944-4)

Powierzchnie cynkowe: Powierzchnię cynkową omieść ścierniwem mineralnym np. piaskiem kwarcowym. (SaS, SFS 5873) Jeżeli piaskowanie nie jest możliwe powierzchnię należy wyczyścić ręcznie lub zmyć detergentem PANSSARIPESU.

Powierzchnie cynkowane natryskowo powinny zostać pomalowane natychmiast po ocynkowaniu.

Powierzchnie pomalowane farbami z pyłem cynkowym: zmieść lub usunąć w inny skuteczny sposób pył będący skutkiem suchego natrysku.
Przygotowanie Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (zachować odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego.
Nakładanie Natrysk lub pędzel. Na grube i chropowate ocynkowane natryskowo powierzchnie należy nałożyć dwie warstwy farby. Nanieść pierwszą warstwę tzw. “przepylenie –misty coat”, odczekać aż wypełni pory wypychając z nich powietrze, a następnie nanieść drugą cienką warstwę tzw. „mist coat”.

W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0-10% obj. Dysza do natrysku bezpowietrznego o średnicy 0,013ʺ - 0,018ʺ; kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Powłoka gruntująca TEMASIL 90, TEMAZINC 77, TEMAZINC 99.
Powłoka nawierzchniowa TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40, TEMADUR.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1031
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 625 g/l.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 10% obj.) 645 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć