OPIS PRODUKTU
25.05.2015

Temacoat SPA MIO

 
Temacoat-SPA-MIO
RODZAJ Dwuskładnikowa, utwardzana poliamidem farba epoksydowa pigmentowana aluminium, błyszczem żelazowym i fosforanem cynku.
OPIS Używana jako grunt lub międzywarstwa w systemach epoksydowych i poliuretanowych  narażonych na ścieranie, trudne warunki atmosferyczne i agresję chemiczną.  Może być stosowana jako powłoka pośrednia na podkładach epoksydowych o wysokiej zawartości cynku i krzemianowo-cynkowych.  Dobra przyczepność do powierzchni stalowych, aluminiowych i  ocynkowanych. Dobre właściwości grubopowłokowe.
Przykłady zastosowania Zalecana do malowania mostów, zewnętrznych powierzchni zbiorników, rurociągów, przenośników oraz innych konstrukcji i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Dzięki specjalnym pigmentom tworzy bardzo mocną i trwałą powłokę. Emisja rozpuszczalników niższa niż przy tradycyjnych wyrobach epoksydowych. Posiada własności grubopowłokowe.
Kolory Szary, jasny czerwony tlenkowy
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

100 µm

155 µm

6.5 m2/l

200 µm

310 µm

3.2 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 4 części objętościowo 008 7270-2
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 5459
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 4 godz.
Żywotność mieszanki
Czasy schnięcia

DFT 150 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

2 h

1 h

½ h

Suchość dotykowa

10 h

5 h

2½ h

Kolejne malowanie, min.

12 h

6 h

3 h

Pełne utwardzenie

14 d

7 d

3 d


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 65 ± 2 % (ISO 3233)
77 ± 2 %
Kod produktu 008 7270-2

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 10 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie
powinna przekraczać 80 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3 °C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Powierzchnię spłukać dokładnie wodą i wysuszyć. (PN-EN ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe:Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2 ½ . (PN - ISO 8501 - 1).Dopuszcza się obróbkę ręczną do stopnia min. St2. Dla powierzchni zatopionych obróbka do stopnia Sa 2 ½ obowiązkowa.

Powierzchnie cynkowe: Powierzchnię cynkową wypiaskować lekko czystym, suchym piaskiem kwarcowym. Alternatywnie zmyć powierzchnię detergentem PANSSARIPESU. Detergent i zanieczyszczenia muszą być spłukane dokładnie, najlepiej ciepłą wodą. Powierzchnię wysuszyć.
Powierzchnie cynkowane ogniowo zaleca się przemalować warstwą tzw.”misty-coat” ( farba mocno rozcieńczona 25-30 % przed właściwym podkładem).

Powierzchnie aluminiowe: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Zmatować powierzchnię lub zmyć przy pomocy detergentu MAALIPESU, spłukać dokładnie wodą i wysuszyć.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć.Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (PN-EN ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMACOAT SPA MIO, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GF PRIMER, TEMAZINC 77, TEMAZINC 88 oraz TEMAZINC 99.
Powłoka nawierzchniowa TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT HB 30, TEMADUR, TEMATHANE oraz TEMACRYL EA.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny,pędzel. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0 – 10 % .Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,015 - 0,021”,cis.w dyszy 120 - 180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego Temaspeed Squirrel Mixer.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 320 g/litr.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia
(rozcień. 30 % obj.) 460 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć