OPIS PRODUKTU
27.09.2016

Temacryl EA 50

 
Temacryl-EA-50
RODZAJ Dwuskładnikowa, półpołyskowa, bezizocyjanianowa farba akrylowa.
OPIS

Zalecana jako półpołyskowa nawierzchnia w systemach epoksydowych narażonych na warunki atmosferyczne i/lub atmosferę chemiczną.


Przykłady zastosowania Zalecana do malowania środków transportu, konstrukcji stalowych, masztów, zewnętrznych powierzchni zbiorników oraz maszyn i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie. Trwała, niekredująca farba nawierzchniowa o bardzo dobrej trwałości koloru i połysku, łatwa do czyszczenia.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA oraz SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED Premium.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

80 µm

12.5 m2/l

60 µm

120 µm

8.3 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1048
Stosunek mieszania Żywica 3 części objętościowo 515-seria
Utwardzacz 2 części objętościowo 008 7650
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny.
Żywotność mieszanki (+23°C) Ok. 30 godz.
Czasy schnięcia

DFT 40 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość, po

1 godz.

15 min.

10 min.

Suchość dotykowa, po

10 godz.

4 godz.

2 godz.

Kolejne malowanie, po

14 godz.

6 godz.

3 godz.


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 50 ± 2 % obj. (ISO 3233)
62 ± 2 % wag.
Gęstość 1.2 ± 0.1 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu seria 515

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta, sucha i wolna od zanieczyszczeń. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 5°C w czasie aplikacji i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o co najmniej 3°C od punktu rosy.
Przygotowanie Powierzchnie zagruntowane: Usunąć z powierzchni oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GF PRIMER, TEMACOAT RM 40, TEMABOND, TEMASIL 90, TEMAPRIME EE, TEMAPRIME GF oraz FONTECRYL 10.
Powłoka nawierzchniowa TEMACRYL EA 50.
Nakładanie Przy natrysku hydrodynamicznym farba może być rozcieńczona w granicach 10 - 20% do lepkości 30 – 60 s DIN4. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,013”, ciśnienie w dyszy 120 - 180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Aby uzyskać mocną, szczelną powłokę dopuszcza się stosowanie techniki „mokro na mokro” w warstwie nawierzchniowej: najpierw nałożyć cienką warstwę pozwolić odparować rozcieńczalnikiem przez 5 - 20 min, następnie nakładać właściwą powłokę.

Przy natrysku pneumatycznym farba może być rozcieńczona w granicach 10 - 20%. Dysza urządzenia pneumatycznego o średnicy 1,4 - 1,8 mm, ciśnienie w dyszy 3 - 4 bar.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierną stabilizację i osłabienie własności materiału.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1048 lub 1006.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 480 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 20 % obj.) wynosi 550 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć