OPIS PRODUKTU
30.03.2015

Temadur EZ 80

 
Temadur-EZ-80
RODZAJ Dwuskładnikowa, szybkoschnąca, połyskowa farba poliuretanowa, zawierająca pigmenty antykorozyjne, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.
OPIS Zalecana jako warstwa nawierzchniowa w systemach epoksydowych/ poliuretanowych narażonych na warunki atmosferyczne i czynniki chemiczne, np. zewnętrzne powierzchnie zbiorników magazynowych, ramy i inne konstrukcje stalowe.
Przykłady zastosowania Zalecana szczególnie jako jednowarstwowa powłoka do malowania maszyn rolniczych, maszyn budowlanych oraz innych maszyn i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie.
Bardzo łatwa aplikacja grubych powłok przy zachowaniu dobrego wyglądu powłoki.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA i SYMPHONY.
Barwienie w systemie Temaspeed Premium.
Po zakolorowaniu produkt przydatny do użycia przed 3 miesiące
Stopień połysku Połyskowy
Wydajność

Zalecana grubość warstwy / system jednowarstwowy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

80 µm

140 µm

7,1 m2/l

120 µm

210 µm

4,8 m2/l

Zalecana grubość warstwy / jako warstwa nawierzchniowa

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

60 µm

105 µm

9,5 m2/l

80 µm

140 µm

7,1 m2/l

 

Wydajność praktyczna zależy od metody aplikacji, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni przeznaczonej do malowania.
Rozcieńczalnik 1048 i 1067
Stosunek mieszania Baza 5 części objętościowo 62V-seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7640
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny lub konwencjonalny.

Natryskiem hydrodynamiczny: zależnie od temperatury farby i kształtu konstrukcji farba może być rozcieńczona w granicach 0-5%. Dysza 0,011-0,015” i ciśnienie 160-200 bar. Kąt dyszy powinien być dobrany w zależności od kształtu malowanego obiektu.

Natrysk konwencjonalny: rozcieńczyć farbę w granicach 10-15% do lepkości 20-25 s/ DIN4.

Żywotność mieszanki (+23°C) ok.1,5 godz.
Czasy schnięcia

DFT 60 µm 

+5°C

+10°C

+ 23°C

+35°C

Pyłosuchość, po

2 godz.

1,5 godz.

50 min.

30 min.

Suchość dotykowa, po

10 godz.

6 godz.

3 godz.

2 godz.

Kolejne malowanie, po

Bez ograniczeń czasowych

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania są uzależnione od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i wentylacji. Przed suszeniem wymuszonym należy wstępnie podsuszyć powłokę w temperaturze otoczenia przed nagrzaniem do +50°C - +100°C, czas podsuszania 5-30 minut, w zależności od grubości mokrej warstwy i rzeczywistej temperatury.
Zawartość części stałych 56 ± 2% obj. (ISO 3233)
68 ± 2% wag.
Gęstość 1,3 ± 0,1 kg/l (po zmieszaniu)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +5°C w czasie aplikacji i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni powinna być wyższa o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków (ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2 ½. (ISO 8501-1) Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, w celu poprawy przyczepności, zalecane się fosforanowanie stali walcowanej na zimno.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca Temadur 20, Temacoat GPL-S Primer, Temacoat Primer, Temacoat GPL-S MIO, Temabond i Temanyl PVB.
Powłoka nawierzchniowa Temadur i Temathane.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1048 lub 1067.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych - 410 g/l.
Zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcieńczonej 15% obj.) - 475 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć