OPIS PRODUKTU
19.10.2015

Temadur HB 50

 
Temadur-HB-50
RODZAJ Dwuskładnikowa, półpołyskowa pigmentowana antykorozyjnie poliuretanowa farba nawierzchniowa, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.
OPIS Zalecana jako nawierzchnia w systemach epoksydowych i poliuretanowych narażonych na warunki atmosferyczne i agresję chemiczną, np. zewnętrzne powierzchnie zbiorników, konstrukcje stalowe. 
Przykłady zastosowania Zalecana szczególnie jako system jednowarstwowy do malowania maszyn rolniczych, sprzętu do robót ziemnych oraz innych maszyn i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie. Trwała, niekredująca farba nawierzchniowa o bardzo dobrej trwałości koloru i połysku.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS,MONICOLOR NOVA i SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED PREMUIM.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy/ system jednowarstwowy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

80 µm

140 µm

7.1 m2/l

100 µm

175 µm

5.7 m2/l

Zalecana grubość warstwy/ jako nawierzchnia

Wydajność teoretyczna

sucha

mokra

 

                suchej

                mokrej


40 µm

70 µm

14.2 m2/l

60 µm

105 µm

9.5 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1048, 1061 i 1067
Stosunek mieszania Żywica 9 cz. obj. seria 521
Utwardzacz 1 cz. obj. 008 7640
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 4 godz.(+23C)
Czasy schnięcia

DFT 60 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

45 min

30 min

20 min

10 min

Suchość dotykowa

12 h

8 h

4 h

2½ h

Kolejne malowanie

bez ograniczeń czasowych


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 57 ± 2% obj. (ISO 3233)
69 ± 2% wag.
Gęstość 1,3 ± 0,1 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu seria 521

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 5°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Powierzchnię spłukać dokładnie wodą i wysuszyć. (ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa 2½ (ISO 8501-1). Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, w celu zapewnienia przyczepności, zaleca się fosforanowanie stali walcowanej na zimno.

Powierzchnie cynkowe: Powierzchnię cynkową wypiaskować lekko czystym, suchym piaskiem kwarcowym. Alternatywnie zmatowić powierzchnię i zmyć detergentem PANSSARIPESU (SaS, SFS 5873).

Powierzchnie cynkowane ogniowo zaleca sie przemalować warstwą tzw. "misty coat" (farba mocno rozcieńczona 25 - 30% przed właściwym podkładem).

Powierzchnie aluminiowe: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Zmatowić powierzchnię lub zmyć przy pomocy detergentu MAALIPESU (SaS, SFS 5873), spłukać dokładnie wodą i wysuszyć.

Uwaga! Nie zaleca się malowania powierzchni ocynkowanych i aluminiowych narażonych na ciągłą kondensację.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (ISO 12944-4).


Powłoka gruntująca TEMADUR PRIMER, TEMADUR 20, TEMADUR HB 50,TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GF PRIMER, TEMACOAT HB PRIMER, TEMACOAT SPA, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT RM 40, TEMABOND
Powłoka nawierzchniowa TEMADUR, TEMATHANE
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel. Aby uzyskać wysoką jakość wykończenia powłoki zaleca się lepkość farby 40 ± 5s DIN4 przy natrysku hydrodynamicznym oraz
20 - 30s DIN4 przy natrysku pneumatycznym. Aby uzyskać powłoki o grubości powyżej
80um zaleca się malowanie techniką ”mokro na mokro”. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 5 - 20%. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,015”,ciśnienie w dyszy 120 - 180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Uwaga! Dla kolorów metalicznych zaleca się stosowanie natrysku powietrznego.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie wymieszać dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego Temaspeed Squirrel Mixer.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1048, 1067 lub 1061.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Części Organicznych 420 g/litr.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia rozcień.20% obj.) 500 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć