OPIS PRODUKTU
29.06.2015

Temafloor 4000

 
Temafloor 4000
RODZAJ Bezrozpuszczalnikowa wylewka wyrównująca, uzyskana poprzez dodanie piasku do lakieru epoksydowego TEMAFLOOR 400.
OPIS Stosowany do nowych i używanych posadzek betonowych, narażonych na duże obciążenia mechaniczne i umiarkowane obciążenia chemiczne w obiektach produkcyjnych, w przemyśle celulozowo-papierniczym, chemicznym i przetwórstwa spożywczego.
Przykłady zastosowania Dzięki doskonałej odporności na uderzenia, odpowiedni do stosowania na rampach transportowych, warsztatach remontowych i posadzkach obiektów handlowych. Zalecany na podłoża narażone na działanie pary wodnej i ciepła, np. w dużych kuchniach przemysłowych, mleczarniach.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Odporny na zużycie (ścieranie). Informacja o odporności chemicznej podawana jest dla poszczególnych przypadków.
Wytrzymuje +110ºC temperatury suchej i +60ºC w zanurzeniu.
Kolory Kolor powłoki uzależniony jest od odcienia użytego piasku.
Stopień połysku Wysoki połysk
Wydajność

Praktyczna wydajność zależy od geometrii podłoża.  Dla posadzki płaskiej:

              ●   1 mm warstwy                            1 litr mieszanki na 1 m2

              ●   5 mm warstwy                            5 litrów mieszanki na 1 m2.
Stosunek mieszania TEMAFLOOR 400 mieszanina:

Baza 3 części obj. 008 4403
Utwardzacz 1 część obj. 008 4404

Grubość powłoki 2–10 mm:

1 część mieszaniny TEMAFLOOR 400 obj.
6-8 części piasku kwarcowego obj. o granulacji 1,0–1,8 mm.

UWAGA! Ilość i granulacja piasku wypełniającego jest uzależniona od rodzaju obiektu, w którym się stosuje produkt.
Nakładanie Regulowana, ząbkowana rakla lub poziomująca rakla lub rozgarniak ze skrzynką.
Żywotność mieszanki (+23°C) 30-45 minut po wymieszaniu i wylaniu na posadzkę; około 15 - 30 minut w pojemniku do mieszania.
Czasy schnięcia

        + 23 ºC

Pyłosuchość, po

          6 godz.

Lekkie użytkowanie, po

         24 godz.

Ponowne malowanie, po

        16-24 godz.

Pełne utwardzenie, po

           7 dni


W niskich temperaturach proces utwardzania ulega wydłużeniu.
Specjalna właściwość Reakcja na ogień: CFL-s1 zgodnie z normą EN 13501-1.
Zawartość części stałych Ok. 100 % obj.
Gęstość 1.8 - 2.1 kg / l (po zmieszaniu) , w zależności od ilości i granulacji piasku.
Kod produktu 008 4403

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni i produktu nie powinna spaść poniżej +15ºC w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.
Przygotowanie Nowy beton
Usunąć mleczko cementowe poprzez śrutowanie, szlifowanie lub trawienie kwasem chlorowodorowym. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego.
Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu 1 część stęż. kwasu chlorowodorowego, 4 części wody. Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć.

Beton używany
Usunąć kurz i wszystkie części luźne. Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem TIKKURILA MAALIPESU. Usunąć starą, złuszczającą się powłokę szlifowaniem, frezowaniem lub śrutowaniem. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia.

Cementowa wylewka wyrównująca/jastrych
Sprawdź kompatybilność poziomowania/wyrównania podkładu podłogowego u producenta.
Gruntowanie Do gruntowania używać TEMAFLOOR 400, rozcieńczony 10-30% obj. rozcieńczalnikiem Thinner 1029. Wylać lakier na podłoże i rozprowadzać w ilości niezbędnej do nasycenia górnej warstwy betonu do momentu, aż nastąpi całkowite zamknięcie powierzchni. W razie potrzeby powtórzyć proces, aż do uzyskania gładkiej powierzchni. Następne operacje mogą być prowadzone po upływie 2 godzin metodą „mokro na mokro”. Następnie na tak zagruntowanej powierzchni rozsiać piasek o granulacji 0,5-1,2 mm, co zapewni właściwe powiązanie powłoki TEMAFLOOR 400, zapobiegając poślizgowi przy rozprowadzaniu.

Rozcieńczanie Nie zaleca się rozcieńczać podkładu podłogowego TEMAFLOOR 4000.
Rozkładanie i wyrównywanie posadzki betonowej Mieszaninę wylać na podłoże. Przy nakładaniu powłoki w cienkiej warstwie, należy rozprowadzać materiał regulowaną raklą. Powłoki grubowarstwowe wykonujemy przy pomocy rozgarniaka za skrzynką lub liniówki i odpowiednich listew podtynkowych, aby osiągnąć wymagane kryterium grubości powłoki. Kształtować/wyrabiać powierzchnię ręcznie lub przy pomocy odpowiedniej, lekkiej maszyny zacierającej.
Nakładanie następnej powłoki Nałożenie warstwy końcowej należy przeprowadzić w czasie 16–24 godzin nierozcieńczonym lakierem TEMAFLOOR 400. Po przerwie dłuższej niż 24 godziny powierzchnię zagruntowaną należy przeszlifować w celu polepszenia przyczepności. Mieszaninę należy wylać na podłoże i rozciągnąć przy pomocy gumowej rakli, a następnie rozprowadzić wałkiem.
Mieszanie składników Dodać utwardzacz do żywicy i mieszać dokładnie używając wiertarki z mieszadłem (czas mieszania ok. 2 min.), ręcznego mieszadła elektrycznego lub betoniarki. Nie przerywając mieszania, stopniowo dodawać w odpowiedniej proporcji piasek do żywicy. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierne wysychanie lub niejednorodne własności powłoki.
Czyszczenie narzędzi Thinner 006 1029.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010)
Temafloor 4000: maks. LZO < 500 g/l

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w Kartach Charakterystyki produktu.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Deklaracja właściwości użytkowych Temafloor 4000 (13813) Deklaracja właściwości użytkowych Temafloor 4000 (1504)
 
-


CE
Europejska norma zharmonizowana EN 13813 określa wymagania dla podkładów podłogowych oraz materiałów do ich wykonania, w tym podkładów podłogowych na bazie żywic syntetycznych.

Produkt ten został przebadany i oznakowany CE zgodnie z Tablicą ZA. 1.5 i ZA. 3.3 wg załącznika ZA.3.
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 VANTAA
11
DeKlaracja właściwości użytkowych: TIK-8400-5012b
EN 13813 SR-RWA10-B2,0-IR 4
Podkład podłogowy na bazie żywic syntetycznych
Odporność chemiczna
CR 1, 2, 5, 6b, 7 ...8, 10 ...12, 14 (klasa 2)
Odporność na ścieranie
RWA 10
Przyczepność po odrywaniu test pull off
B 2,0
Wydzielanie substancji powodujących korozję
SR
Odporność na uderzenia
IR4
Izolacyjność akustyczna
NPD
Dźwiękochłonność
NPD
Opór cieplny
NPD
Nasiąkliwość wodą
NPD
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Reakcja na ogień
Cfl
Absorpcja kapilarna / przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m2 ∙ h 0,5


CE
Unia Europejska normą EN 1504-2:2004 określa wymagania dla systemów do powierzchniowej ochrony betonu.
Produkt został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami 1d, 1f i 1 g znajdującymi się w załączniku ZA, jako część systemów powłokowych.
CE logo
0809-CPD-0773
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
13
Deklaracja właściowości użytkowych: TIK-8400-5012a
EN 1504-2:2004
Wyrób do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - powłoka
Odporność na ścieranie
< 3000 mg
Paroprzepuszczalność
Klasa II, 5m < SD < 50 m
Odporność na silną agresję chemiczną
Klasa II
Przyczepność po odrywaniu test pull off
≥ 2,0 N/mm2
Przepuszczalność CO2
CO2sD > 50 m
Odporność na uderzenia
Klasa I: ≥ 4 Nm
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Absorpcja kapilarna / przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m2 ∙ h 0,5


Wróć