OPIS PRODUKTU
28.12.2016

Temafloor PU Flex

 
Temafloor-PU-Flex
RODZAJ Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka na bazie żywicy poliuretanowej.
OPIS Elastyczna i nieprzepuszczająca wodę powłoka odpowiednia na nowe i używane podłoża betonowe, narażone na umiarkowane obciążenia mechaniczne i chemiczne.

Przykłady zastosowania Typowa aplikacja np. w pomieszczeniach klimatyzowanych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości • Wydłużenie procentowe po zerwaniu ok. 180% (7d).
• Bardzo dobra odporność na uderzenia.
• Powłoka samopoziomująca, nakładana przy pomocy packi stalowej lub ząbkowanej.
Kolory RAL 7035
Stopień połysku Wysoki połysk
Wydajność Wydajność praktyczna uzależniona jest od porowatości i gładkości powierzchni oraz od metody nakładania.  Średnia wydajność kształtuje się następująco:
  • Grubość suchej powłoki 1 mm - wydajność ok. 1 litr/m2
  • Grubość suchej powłoki 2 mm  - wydajność ok. 2 litry/m2
Stosunek mieszania Baza 4 części objętościowo 48V-seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 4015
Nakładanie Ząbkowana lub stalowa rakla.
Żywotność mieszanki (+23°C) 15 min. po wymieszaniu i wylaniu na posadzkę; 10 min. w pojemniku. Wylać całość mieszaniny na podłoże za jednym razem.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50% Pyłosuchość po 6 godz.

Lekkie użytkowanie po 24 godz.
Pełne utwardzenie po 7 dniach.


W niskich temperaturach proces utwardzania ulega wydłużeniu.

Specjalna właściwość Klasyfikacja ogniowa: CFL-s1 zgodnie z normą EN 13501-1.
Zawartość części stałych Ok. 100 % obj.
Gęstość 1,4 kg / litr (po zmieszaniu)
Kod produktu 48V-seria

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni i produktu nie powinna spaść poniżej +15ºC w czasie nakładania i suszenia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70%.
Przygotowanie Nowy beton
Usunąć mleczko cementowe poprzez śrutowanie, szlifowanie lub trawienie kwasowe. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu 1:4. Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć.

Beton używany
Usunąć kurz i wszystkie części luźne. Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem TIKKURILA MAALIPESU. Usunąć starą, złuszczającą się powłokę poprzez szlifowanie, frezowanie lub śrutowanie. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i uszkodzonych miejsc. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz.

Cementowa wylewka wyrównująca/jastrych
W przypadku używania cementowej wylewki należy sprawdzić kompatybilność u producenta jastrychu-wylewki.
Gruntowanie Użyć Temafloor 400, Fontefloor EP Primer, Temafloor Primer lub Temafloor 220W Primer rozcieńczone 30-50% rozcieńczalnikiem 1029 lub Fontefloor EP Primer rozcieńczony ok. 20-50% wodą. Rozprowadzić grunt na podłożu w ilości odpowiedniej do pełnego nasycenia górnej warstwy betonu. Jeżeli konieczne powtórz gruntowanie do uzyskania nieporowatej powierzchni. Kolejne operacje mogą być przeprowadzone po upływie 2 godzin metodą „mokro-na-mokro”. Porowata powierzchnia gruntu spowoduje powstawanie pęcherzy powietrznych i ubytków w powłoce nawierzchniowej.

Świeżo zagruntowaną powierzchnię należy zasypać piaskiem o granulacji ø 0.1-0.6 mm w celu zwiększenia przyczepności wylewki.
Malowanie ubytków Ubytki i pęknięcia wypełnić mieszaniną nierozcieńczonego Temafloor 400 lub Fontefloor EP Primer i czystego, suchego piasku. Stosunek mieszania: 1 część żywicy i 1-2 części piasku o uziarnieniu 0,1-0,6 mm. Jeśli to konieczne, przed malowaniem należy zeszlifować powierzchnię.
Rozcieńczanie Nie zaleca się rozcieńczać powłoki TEMAFLOOR PU Flex.
Nakładanie Powłoka nawierzchniowa powinna być wykonana nie wcześniej niż 16 godz., ale nie później niż 24 godz. po zagruntowaniu i zaprawkach. Po przerwie dłuższej niż 24 godz. powierzchnię zagruntowaną należy przeszlifować. Następnie należy rozprowadzić mieszaninę na podłożu przy pomocy rakli i wyrównać wałkiem. Zaleca się kontrolować grubość powłoki poprzez pomiar jej grubości i obserwację zużycia. Zalecana grubość powłoki wynosi 1-2 mm. Wyrównać wszelkie nierówności po ok. 10 min. po aplikacji. Przy pomocy wałka kolczastego, odpowietrzyć całą powierzchnię z nagromadzonych pęcherzyków powietrza.

Uwaga! Pozostałości mieszaniny dodać do następnej partii, nie wydrapywać materiału z pojemnika.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Dodać utwardzacz do żywicy i mieszać dokładnie mieszadłem ręcznym z łopatkami przez co najmniej 2 minuty(do uzyskania jednorodnej mieszaniny). Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierne wysychanie lub niejednorodne własności powłoki.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1061.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010)
Temafloor PU Flex: maksymalnie LZO < 500 g/l

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w karcie charakterystyki produktu.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Deklaracja właściwości użytkowych - Temafloor_PU_Flex (1504)
 
-


CE
Unia Europejska normą EN 1504-2:2004 określa wymagania dla systemów do powierzchniowej ochrony betonu.
Produkt został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami 1d, 1f i 1 g znajdującymi się w załączniku ZA.
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
16
Deklaracja: TIK-048V-5001
CE EN 1504-2:2004
Wyrób do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - powłoka
Odporność na ścieranie
< 3000 mg
Paroprzepuszczalność
Klasa I, SD < 5 m
Przyczepność po odrywaniu test pull off
≥ 2,0 N/mm2
Przepuszczalność CO2
CO2sD > 50 m
Odporność na uderzenia
Klasa III: ≥ 20 Nm
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Absorpcja kapilarna / przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m2 ∙ h 0,5
Reakcja na ogień
Cfl - s1


Wróć