OPIS PRODUKTU
16.10.2015

Temakeep

 
Temakeep
RODZAJ Dwuskładnikowy podkład adhezyjny na bazie żywicy epoksydowej.
OPIS Używany do powierzchni eksploatowanych w warunkach atmosferycznych , narażonych na działanie gazów i zachlapania.

Może być pokrywany szeroką gamą farb nawierzchniowych.  Może być nakładany na system epoksydowy jako warstwa barierowa pozwalająca na aplikację innego typu farb.

Przykłady zastosowania Zalecany jako adhezyjny podkład dla powierzchni stalowych zimno walcowanych, aluminiowych, cynkowanych, epoksydowych i poliuretanowych.

DANE TECHNICZNE
Kolory RAL 7042 i RAL 7021 w systemie barwienia TEMASPEED
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

10 µm

35 µm

30.0 m2/l

20 µm

70 µm

15.0 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 2 części objętościowo 474 1323
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7991
Nakładanie Natrysk, pędzel
Żywotność mieszanki (+23°C) 24 godziny
Czasy schnięcia

DFT 15 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

10 min

3 - 5 min

3 min

Suchość dotykowa

10 min

3 - 5 min

3 min

Kolejne malowanie

6 h

4 h

3 h


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 32 ± 2 % obj. (ISO 3233)
55 ± 2 % wag.
Gęstość 1.3 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu 990 9010

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 10 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie
powinna przekraczać 80 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być
wyższa o min. 3 °C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Powierzchnię spłukać dokładnie wodą i wysuszyć. (PN-EN ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe:Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2 ½ . (PN - ISO 8501 - 1).

Powierzchnie cynkowe: Powierzchnię cynkową wypiaskować lekko czystym, suchym piaskiem kwarcowym. Alternatywnie zmyć powierzchnię detergentem PANSSARIPESU(SaS,SFS 5873). Detergent i zanieczyszczenia muszą być spłukane dokładnie, najlepiej ciepłą wodą. Powierzchnię wysuszyć.

Powierzchnie aluminiowe: Powierzchnie należy wypiaskować stosując materiały niemetaliczne. Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Alternatywnie, zmatować powierzchnię lub zmyć przy pomocy detergentu MAALIPESU(SaS,SFS 5873), spłukać dokładnie wodą i wysuszyć.

Stal nierdzewna: Szlifować lub piaskować celem zmatowienia powierzchni. Używać materiałów niemetalicznych

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć.Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (PN-EN ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMAKEEP.
Powłoka nawierzchniowa Każdy rodzaj farb za wyjątkiem wyrobów o wysokiej zawartości cynku.
Malowanie Natrysk, pędzel. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0 – 10 % .Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,015”, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego Temaspeed Squirrel.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 560 ± 20 g/litr. Zawartość LZO w mieszaninie farby (rozcień. 10 % obj.) wynosi 590 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć