OPIS PRODUKTU
02.01.2006

Temal 600

 
Temal-600
RODZAJ Silikonowa farba aluminiowa.
OPIS

Nadaje się do malowania zewnętrznych powierzchni stalowych narażonych na działanie wysokiej temperatury.

Przykłady zastosowania Odpowiednia do malowania drzwi komór paleniskowych, płomienic, odprowadzeń spalin, pieców w saunach i innych gorących powierzchni stalowych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Wytrzymuje do + 650 ºC suchej temperatury na powierzchni stalowej i +400 ºC na powierzchni pokrytej farbą etylokrzemianową. Do stosowania przemysłowego zgodnie z Dyrektywą 1999/13/WE.
Kolory Aluminium.
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

15 µm

70 µm

14.7

m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik 1006
Nakładanie Natrysk pneumatyczny, pędzel. 
Czasy schnięcia

DFT 15 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

30 min

15 min

10 min

Suchość dotykowa

2 h

1 h

30 min

Ponowne malowanie

3 h

2 h

1 h

Pełne utwardzenie poprzez wygrzanie w temp. +230 ºC - 1 godz.


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 22 ± 2 % obj. (ISO 3233)
34 ± 2 % wag.
Gęstość 1.0 kg / l
Kod produktu 006 7679

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +5 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być
wyższa o min. 3 °C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Powierzchnię spłukać dokładnie wodą i wysuszyć. (PN-EN ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa 2 ½ .(PN - ISO 8501 -1).

Powierzchnie etylokrzemianowe: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (PN-EN ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMASIL 90.
Powłoka nawierzchniowa TEMAL.
Malowanie Natrysk pneumatyczny, pędzel. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0 – 10 % .
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1006.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 660 g/litr. Max. zawartość LZO w farbie( rozcień. 10 % obj.) wynosi 680 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć