OPIS PRODUKTU
30.12.2015

Temalac AB 50

 
Temalac-AB-50
RODZAJ Półpołyskowa, alkidowa farba nawierzchniowa.
OPIS

Półpołyskowa farba nawierzchniowa dla systemów alkidowych na powierzchnie stalowe do wewnątrz i na zewnątrz.

Może być nakładana pędzlem.  Może także być stosowana do malowania drewna.

Przykłady zastosowania Zalecana do malowania konstrukcji stalowych w obiektach przemysłowych i usługowych oraz użyteczności publicznej w tym także branży żywnościowej.

DANE TECHNICZNE
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, TVT. Barwienie w systemie TEMASPEED.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność    

                         Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

80 µm

13,0 m2/l

60 µm

115 µm

8,7 m2/l

                        
Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.

Rozcieńczalnik Benzyna lakowa 1050 i 1006
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel.
Czasy schnięcia

DFT 50 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

6 godz

3 godz

2 godz

Suchość dotykowa

10 godz

6 godz

4 godz

Ponowne malowanie

48 godz

24 godz

16 godz

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 52 ± 2 % obj. (ISO 3233)
67 ± 2 % wag.
Gęstość 1,1 - 1,3 kg/l
Kod produktu seria B13

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +5 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie
powinna przekraczać 80 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być
wyższa o min. 3 °C od punktu rosy.
Przygotowanie Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć.Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (PN-EN ISO 12944-4).
Gruntowanie TEMAPRIME AB, EE, EUR, GF i ML, FONTECRYL 10.
Powłoka nawierzchniowa TEMALAC AB 50.

Uwaga! Należy stosować rozcieńczalnik 1006 dla farby TEMALAC AB 50 jeżeli nakładamy ją na TEMAPRIME EUR, EE, GF oraz ML.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1006 lub 1050
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 403 ± 10 g/litr. Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 20% obj.) 480 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć