OPIS PRODUKTU
-

Temalac FD 50 Dipp

 
Temalac-FD-50-Dipp
RODZAJ Szybkoschnąca, półpołyskowa, alkidowa gruntoemalia pigmentowana antykorozyjnie.
OPIS Stosowana jako grunt lub farba nawierzchniowa w systemach alkidowych na powierzchnie stalowe.  Idealna do stosowania w zakładach i lakierniach o szybkim cyklu produkcyjnym.  Zalecana również jako system jednowarstwowy z uwagi na zawartość pigmentów antykorozyjnych.
Przykłady zastosowania Zalecana jako powłoka nawierzchniowa do konstrukcji stalowych, pomostów, różnego rodzaju maszyn i urządzeń, konstrukcji hal i hipermarketów, obiektów przemysłowych, usługowych oraz użyteczności publicznej w tym także branży żywnościowej.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Bardzo dobra trwałość koloru i połysku w warunkach atmosferycznych.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, TVT. Barwienie w systemie TEMASPEED PREMIUM.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

85 µm

11.7 m2/l

60 µm

130 µm

7.8 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik 1006
Nakładanie Zanurzenie i natrysk pneumatyczny.
Czasy schnięcia

DFT 40 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

40 min

15 min

10 min

Suchość dotykowa

3 h

1½ h

1 h

Ponowne malowanie

12 d

6 d

4 d

Malowanie "mokro na mokro"

1 - 4 h

½ - 2 h

30 min


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 47 ± 2 % obj. (ISO 3233)
64 ± 2 % wag.
Gęstość 1,0 - 1,2 kg/l (w zależności od koloru)
Kod produktu B223906220

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 5°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie
powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być
wyższa o min. 3°C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Powierzchnię spłukać dokładnie wodą i wysuszyć. (ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ (ISO 8501-1).

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMALAC FD 50 DIP, TEMALAC FD 50 , TEMAPRIME EE, TEMAPRIME EUR, TEMAPRIME GF, TEMAPRIME ML, FONTECRYL 10.
Powłoka nawierzchniowa TEMALAC FD 50 DIP
Malowanie Zanurzenie i natrysk pneumatyczny. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Przy metodzie zanurzeniowej stosować lepkość w granicach 100 - 150s DIN4, w razie potrzeby minimalnie rozcieńczyć, dobierając lepkość do warunków aplikacyjnych.
Przy natrysku pneumatycznym farbę rozcieńczyć w granicach 20 - 30% do lepkości 20 - 30s DIN 4.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1006.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Części Organicznych 470 ± 20 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć