OPIS PRODUKTU
08.09.2016

Temalac SC-F 20

 
Temalac SC-F 20
RODZAJ Farba alkidowa o wysokiej zawartości części stałych, pigmentowana antykorozyjnie.
OPIS Zalecana jako system jednowarstwowy do wymalowań powierzchni stalowych eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz.Przykłady zastosowania Zalecana do malowania konstrukcji stalowych, pomostów i różnego typu maszyn i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Dobre właściwości aplikacyjne. Produkt grubopowłokowy.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA oraz SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED.
Stopień połysku Półmat
Wydajność

                         Zalecana grubość warstwy

 Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

100 µm

160 µm

6,3 m2/l

120 µm

200 µm

5,0 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1006
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny.
Czasy schnięcia

DFT 80 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość, po

30 min

20 min

10 min

Suchość dotykowa, po

8 godz

5 godz

3 godz

Ponowne malowanie, po

2 tygodnie

1 tydzień

1 tydzień

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 61 ± 2 % obj. (ISO 3233)
76 ± 2 % wag.
Gęstość 1,5 kg/l (w zależności od koloru)
Kod produktu seria 618

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +5°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem (ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ (ISO 8501-1). Jeżeli nie można wykonać obróbki strumieniowo-ściernej, wykonać fosforowanie dla stali zimno walcowanej celem zapewnienia przyczepności.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne odpowiednim detergentem. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMALAC SC-F 20.
Powłoka nawierzchniowa TEMALAC SC-F 20.
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny lub pneumatyczny. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. Przy natrysku hydrodynamicznym farbę należy rozcieńczyć w granicach 0–5%, natomiast przy natrysku pneumatycznym 5–10 %. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011-0,015”, ciśnienie w dyszy 180-240 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. W celu uzyskania grubszej warstwy należy zastosować technikę ”mokro-na-mokro”.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1006.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 360 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia(rozcień. 10 % obj.) 410 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w Kartach charakterystyki produktu. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć