OPIS PRODUKTU
19.10.2007

Temalac SC 50

 
Temalac-SC-50
RODZAJ Półpołyskowa, farba alkidowa o wysokiej zawartości części stałych, pigmentowana antykorozyjnie.
OPIS

Półpołyskowa, jednowarstwowa farba nawierzchniowa dla systemów alkidowych na powierzchnie stalowe.

Dzięki pigmentacji antykorozyjnej może być stosowana jako system jednopowłokowy. Stosowana jako system jednowarstwowy wymaga czyszczenia strumieniowego.
Przykłady zastosowania Zalecana do malowania konstrukcji stalowych, platform i różnego rodzaju maszyn i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA oraz SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

80 µm

135 µm

7,4 m2/l

100 µm

170 µm

5,9 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik 1006
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny.
Czasy schnięcia

DFT 80 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

1 h

30 min

20 min

Suchość dotykowa

8 h

5 h

3 h

Kolejne malowanie

48 h

24 h

16 h


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 61 ± 2 % obj. (ISO 3233)
76 ± 2 % wag.
Gęstość 1.5 kg / l w zależności od koloru
Kod produktu seria 571

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 5 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie
powinna przekraczać 80 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min.
3 °C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Powierzchnię spłukać dokładnie wodą i wysuszyć. (PN-EN ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obróbką strumieniowo-ścierną do stopnia Sa2½
(PN - ISO 8501 -1).

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (PN-EN ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMAPRIME EE.
Powłoka nawierzchniowa TEMALAC SC 50.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać.
Przy natrysku hydrodynamicznym farbę należy rozcieńczyć w granicach 0 – 5 %, natomiast przy natrysku pneumatycznym 5 – 10 %. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,015”, ciśnienie w dyszy 180-240 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. W celu uzyskania grubszej warstwy należy użyć techniki ”mokro-na-mokro”.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1006.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 360 g/litr.
Zawartość LZO w farbie gotowej do użycia (rozcieńczenie 10 % obj.) 410 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć