OPIS PRODUKTU
04.04.2016

Temaline LP 60

 
Temaline-LP-60
RODZAJ Dwuskładnikowa powłoka epoksydowa utwardzana adduktem aminowym.
OPIS

Stosowana jako powłoka nawierzchniowa dla wewnętrznych systemów epoksydowych  w zbiornikach na naftę, benzynę lotniczą i paliwa napędowe.   

Uwaga: nie jest zalecana do malowania zbiorników na benzynę bezołowiową.


Przykłady zastosowania Wnętrza zbiorników na naftę, benzynę lotniczą i paliwa napędowe.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Odporna na działanie węglowodorów alifatycznych, roztworów alkalicznych i słabych kwasów.
Wytrzymuje zanurzenie w neutralnych mineralnych, roślinnych i zwierzęcych tłuszczach i olejach. Szczegółowe dane na temat odporności chemicznej dostępne na liście odporności.
Kolory Biały.
Stopień połysku Połyskowy
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

50 µm

85 µm

12.0 m2/l

100µm

170 µm

6.0 m2/l

 150 µm

 250µm

 4m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 4 części objętościowo 008 6960
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 6969
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 8 godz.
Czasy schnięcia

DFT 70 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

4 h

2 h

1 h

Suchość dotykowa

14 h

7 h

3½ h

Kolejne malowanie bez piaskowania, min/max.

32 h - 12 d

16 h - 6 d

8 h - 2 d

Pełne utwardzenie

14 d

7 d

3 d


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 60 ± 2 % obj. (ISO 3233)
70 ± 2 % wag
Gęstość ok. 1.4 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu 008 6960

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 10 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3 °C od punktu rosy.
Przygotowanie Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (PN-EN ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMALINE LP PRIMER.
Powłoka nawierzchniowa TEMALINE LP 60.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel. W zależności od techniki nakładania,farba może być rozcieńczona w granicach 5 – 20 % .Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,017”, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego Temaspeed Squirrel Mixer.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 420 g/litr.
Zawartość LZO w mieszaninie farby (rozcień. 20 % obj.) wynosi 495 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć