OPIS PRODUKTU
04.04.2016

Temaline LP Primer

 
Temaline-LP-Primer
RODZAJ Dwuskładnikowy podkład epoksydowy utwardzany adduktem aminowym.
OPIS Odporny na zachlapanie i zanurzenie w wodzie oraz chemikaliach.  Stosowany jako podkład i warstwa pośrednia dla wewnętrznych systemów epoksydowych  w zbiornikach na naftę, benzynę lotniczą i paliwa napędowe.   

Uwaga: nie jest zalecany do malowania  zbiorników na benzynę bezołowiową.

Odporny na działanie węglowodorów alifatycznych, roztworów alkalicznych i

słabych kwasów.  Może być stosowany jako podkład w innych systemach epoksydowych.

Przykłady zastosowania Wnętrza zbiorników na naftę, benzynę lotniczą i paliwa napędowe

DANE TECHNICZNE
Właściwości Wytrzymuje zanurzenie w neutralnych mineralnych, roślinnych i zwierzęcych tłuszczach i olejach.
Kolory Szary jasny, czerwony tlenkowy.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

70 µm

120 µm

8.6 m2/l

125 µm

210 µm

4.8 m2/l

 150µm

 250µm

 4,0m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 4 części objętościowo 008 6965, 008 6966
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 6969
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny,pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 8 godz.
Czasy schnięcia

DFT 100 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

8 h

4 h

2 h

Suchość dotykowa

12 h

6 h

3 h

Kolejne malowanie bez piaskowania, min/max.

32 h - 12 d

16 h - 6 d

8 h - 2 d

Pełne utwardzenie

14 d

7 d

3 d


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 60 ± 2 % obj. (ISO 3233)
70 ± 2 % wag.
Gęstość 1.4 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu 008 6965, 008 6966

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 10 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3 °C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Powierzchnię spłukać dokładnie wodą i wysuszyć (PN-EN ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Rdzę usunąć obróbką strumieniowo-ścierną do stopnia Sa2 ½ . (PN - ISO 8501 - 1).

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu(PN-EN ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMALINE LP PRIMER.
Powłoka nawierzchniowa TEMALINE LP PRIMER, TEMALINE LP 60 oraz TEMACOAT GPL.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny,pędzel. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 5 – 20 % . Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,015 - 0,021”, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego Temaspeed Squirrel Mixer.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 430 g/litr.
Zawartość LZO w gotowej do użycia mieszaninie (rozcień. 20 % obj.) 490 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć