OPIS PRODUKTU
21.05.2015

Temaprime AB

 
Temaprime-AB
RODZAJ Jednoskładnikowy podkład alkidowy, pigmentowany antykorozyjnie.
OPIS

Podkład alkidowy na bazie benzyny lakowej do malowania zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni stalowych.  Może być nakładany pędzlem.  Zalecany szczególnie do wymalowań w terenie i do napraw powierzchni malowanych w systemach alkidowych.

Przykłady zastosowania Powierzchnie stalowe.

DANE TECHNICZNE
Karty kolorów Szary (006 7451)
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

80 µm

13.0 m2/l

60 µm

115 µm

8.7 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik Benzyna lakowa 1050 i 1006
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel.
Czasy schnięcia

DFT 50 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość

4 h

1 h

50 min

Suchość dotykowa

10 h

4 h

3 h

Kolejne malowanie

48 h

16 h

12 h


Czasy schnięcia i ponownego malowania są uzaleznione od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 52 ± 2 % obj. (ISO 3233)
70 ± 2 % wag.
Gęstość 1.3 kg / l
Kod produktu 006 7451 i 006 7450

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +5°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od punktu rosy.
Przygotowanie Powierzchnie stalowe: Usunąć produkty korozji do stopnia St2. Zalecana obróbka strumieniowo-ścieran do stopnia Sa2½ (ISO 8501-1). Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa dla stali zimnowalcowanej zalecane jest fosforanowanie.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (ISO 12944-4.

Powłoka gruntująca TEMAPRIME AB.
Powłoka nawierzchniowa TEMALAC AB, FONTELAC oraz FONTECRYL.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. Do natrysku hydrodynamicznego farbę rozcieńczyć w granicach 0 – 10% obj., natomiast do natrysku pneumatycznego w granicach 20 – 25% obj. . Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,015”, ciśnienie w dyszy 120 - 180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1050 oraz Thinner 1006.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych (LZO) do 380 g/litr. Zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia(rozcień. 25 % obj.)469 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znadującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć