OPIS PRODUKTU
03.01.2006

Temaprime ML

 
Temaprime-ML
RODZAJ Szybkoschnący, pigmentowany antykorozyjnie podkład alkidowy.
OPIS Podkład w systemach alkidowych na powierzchniach stalowych narażonych na oddziaływanie warunków atmosferycznych.

Idealny do stosowania w zakładach produkcyjnych i malarniach o szybkim cyklu produkcyjnym.  Może także być używany do malowania powierzchni stalowych bez warstwy nawierzchniowej w suchych pomieszczeniach zamkniętych.

Przykłady zastosowania Zalecany do malowania środków transportu, maszyn rolniczych, budowlanych i innych.

DANE TECHNICZNE
Kolory Szary (TVT 4001), czerwony (TVT 4000) i żółty (TVT 4006).
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

80 µm

12.5 m2/l

60 µm

120 µm

8.3 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik 1006 i 1053
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel.
Czasy schnięcia

DFT 50 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

40 min

20 min

10 min

Suchość dotykowa

1½ h

40 min

30 min

Ponowne malowanie

1½ h

40 min

30 min


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 50 ± 2 % obj. (ISO 3233)
70 ± 2 % wag.
Gęstość 1.3 - 1.4 kg / l w zależności od koloru
Kod produktu seria 189

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +5 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie
powinna przekraczać 80 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być
wyższa o min. 3 °C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Powierzchnię spłukać dokładnie wodą i wysuszyć (PN-EN ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2 ½ (PN - ISO 8501 - 1).

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (PN-EN ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMAPRIME ML.
Powłoka nawierzchniowa TEMALAC, FONTECRYL oraz FONTELAC.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0 – 15 %. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,015”,ciśnienie w dyszy 120 - 180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Przy natrysku pneumatycznym farbę rozcieńczyć 20 – 30 %. Przy malowaniu dużych powierzchni należy stosować rozcieńczalnik 1053 (wolno parujący).
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1006.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 450 g/litr. Zawartość LZO w farbie (rozcień. 30 % obj.)wynosi 545 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć