OPIS PRODUKTU
27.09.2016

Temasolid EZ 80

 
Temasolid_EZ_80
RODZAJ Dwuskładnikowa, połyskowa, farba polimocznikowa zawierająca pigmenty antykorozyjne, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.
OPIS Zalecana szczególnie jako system jednowarstwowy do malowania maszyn rolniczych, sprzętu do robót ziemnych oraz innych maszyn i urządzeń.
Przykłady zastosowania Do malowania maszyn rolniczych, sprzętu do robót ziemnych oraz innych maszyn i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Tworzy mocną, trwałą, niekredującą i łatwą w utrzymaniu czystości powłokę o bardzo dobrej trwałości koloru i połysku.
Doskonała odporność na zarysowania i zniszczenia.
Bardzo wysoka odporność na ściekanie.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA i SYMPHONY.
Barwienie w systemie TEMASPEED Premium.
Stopień połysku Połyskowy
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

80 µm

100 µm

10,0 m2/l

120 µm

150 µm

6,7 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1048 i 1067
Stosunek mieszania Żywica 1,75 części objętościowo 46V seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7640
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny lub konwencjonalny.

Przy natrysku bezpowietrznym farba może być rozcieńczona w zależności od temperatury i kształtu obiektu od 0 - 5 %. Dysza do natrysku o średnicy 0,011 - 0.015", ciśnienie w dyszy 160 - 200 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Przy natrysku konwencjonalnym farba może być rozcieńczona od 0 - 10% obj., ciśnienie w dyszy 2,5 bar, dysza o średnicy 1,6 – 1,8mm.


Żywotność mieszanki (+23°C) 1/2 godziny.
Czasy schnięcia

DFT 120 µm

+ 23°C / RH 20%

+ 23°C / RH 50%

+ 23°C / RH 80%

Pyłosuchość, po

45 min.

20 min.

15 min.

Suchość dotykowa, po

1,5 godz.

45 min.

25 min.

Suchość do przenoszenia, po

2,5 godz.

1 godz.

40 min.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 75 ± 2 % obj.
85 ± 2 % wag.
Gęstość 1,4 ± 0,1 kg/l (po zmieszaniu)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 5°C w czasie malowania i suszenia. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. (ISO 12944-4)

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa 2½ (ISO 8501-1). Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, w celu zapewnienia przyczepności, zaleca się fosforanowanie stali walcowanej na zimno.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia za odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca Fontecryl AP, Temanyl PVB, Temacoat GPL-S Primer, Temacoat SPA Primer, Temazinc 77, Temazinc 99.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1048 lub 1067.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych - 230 g/litr.
Max.zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 10% obj.) 290 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć