OPIS PRODUKTU
27.09.2016

Temasolid SC-F 80

 
Temasolid-SC-F-80
RODZAJ Dwuskładnikowa, połyskowa, pigmentowana antykorozyjnie nawierzchniowa farba polimocznikowa, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.
OPIS

Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie.

Trwała, nie kredująca i łatwa w utrzymaniu czystości powłoki farba o bardzo dobrej trwałości koloru i połysku.
Przykłady zastosowania Zalecana szczególnie jako system jednowarstwowy do malowania maszyn rolniczych, sprzętu do robót ziemnych oraz innych maszyn i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA i SYMPHONY.
Barwienie w systemie TEMASPEED Premium.
Stopień połysku Połyskowy
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

80 µm

100 µm

10 m2/l

120 µm

150 µm

6.7 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu
i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1048 i 1067
Stosunek mieszania Baza 2 części objętościowo 578-seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7710
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny.
Żywotność mieszanki (+23°C) 0,5 godz.
Czasy schnięcia

DFT 120 µm

+ 23 ºC / RH 20%

+ 23 ºC / RH 50%

+ 23 ºC / RH 80%

Pyłosuchość, po

60 min.

30 min.

 20 min.

Suchość dotykowa, po

2 godz.

1 godz.

25 min

Suchość do przenoszenia, po

    3,5 godz.

    1,5 godz.

     45 min.


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 80 ± 2 % obj. (ISO 3233)
87 ± 2 % wag.
Gęstość 1,4 ± 0,1 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu Seria 578.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 5°C w czasie aplikacji i suszenia. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Powierzchnię spłukać dokładnie wodą i wysuszyć (ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ (ISO 8501 - 1)
Dla powierzchni stalowych zimnowalcowanych konieczne jest fosforanowanie powierzchni dla polepszenia przyczepności.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca FONTECRYL AP, TEMANYL PVB, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT SPA PRIMER, TEMAZINC 77, TEMAZINC 99.
Powłoka nawierzchniowa TEMASOLID
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny. Przy natrysku hydrodynamicznym farba może być rozcieńczona w zależności od temperatury i kształtu obiektu od 0 - 10 %. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0.015", ciśnienie w dyszy 160 - 200 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Przy natrysku pneumatycznym farba może być rozcieńczona od 5 - 15% obj., ciśnienie w dyszy 2,5 bar, dysza o średnicy 1.6 - 1.8mm.
Mieszanie składników Baza 2 części objętościowo 578-seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7710
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1048 lub rozcieńczalnik 1067.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Części Organicznych 170 g/litr.
Max.zawartość VOC mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 15% obj.) 270 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta. Wyrób tylko do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć