OPIS PRODUKTU
23.10.2015

Akvilac TIX 25

 
Akvilac TIX 25
RODZAJ Jednoskładnikowy, wodorozcieńczalny lakier akrylowy.
OPIS -
Przykłady zastosowania Stosowany do malowania mebli, krzeseł, drzwi, listw i innych powierzchni drewnianych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Tiksotropowy, wodorozcieńczalny lakier o bardzo dobrym efekcie zwilżania drewna.
Warstwa lakieru jest bardzo przejrzysta i po zastosowaniu nawierzchniowo ciemnej bejcy uzyskuje się efekt finalny podobny do wymalowania rozpuszczalnikowym lakierem poliuretanowym.
Szybkoschnacy lakier, łatwy do zastosowania także w pozycji pionowej.
Produkt posiada klasyfikację M1 odpowiadającą nisko emisyjnym materiałom budowlanym przyznawanym przez Finnish Building Information Foundation RTS.


Karty kolorów Odcienie z karty kolorów Akvicolour AT oraz indywidualne kolory na życzenie.
Barwienie w systemie Temaspeed Akvi Tone.
Stopień połysku Półmat
Klasa emisji materiału budowlanego M1
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

24 - 36 µm

80 - 120 g/m2

8 - 13 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny, natrysk bezpowietrzny wspomagany i natrysk konwencjonalny.
Czasy schnięcia

100 g/m2 mokrej warstwy

+ 23°C

+ 50°C

Pyłosuchość, po

20–25 min.

5–10 min.

Suchość dotykowa, po

25–30 min.

5–10 min.

Suchość do szlifowania, po

30–40 min.

10–15 min.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 30 ± 2 % obj.
32 ± 2% wag.
Gęstość 1,0 kg/l.
Kod produktu 448 6909.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia malowana musi być czysta i sucha. Podczas aplikacji i w trakcie schnięcia temperatura powietrza, powierzchni malowanej i lakieru powinna być powyżej +18 °C przy wilgotności względnej powietrza poniżej 70%.
Przygotowanie Drewniane powierzchnie szlifować papierem ściernym P150 - 240. Powierzchnie zagruntowane szlifować papierem ściernym P240 - 600. Przed lakierowaniem należy dokładnie usunąć kurz po szlifowaniu.
Nakładanie Dla natrysku bezpowietrznego produkt rozcieńczyć około 0-10% obj. Zalecane jest użycie dyszy 0.011" - 0.015", ciśnienie 100 - 160 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć około 0-10%, Zalecana dysza: 0,011" - 0,015", ciśnienie 40-120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć około 0-10%, do uzyskania odpowiedniej lepkości. Zalecana dysza: 1,4 - 1,8 mm, ciśnienie 2 - 3 bary.Powłoka gruntująca Nakładać 1 - 2 warstwy lakieru.
Mieszanie składników Przed użyciem lakier dokładnie wymieszać. Unikać flotacji. Rozcieńczyć wodą do wymaganej lepkości.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 85 g/l zmieszanej farby. Zawartość LZO w mieszaninie farby (rozcieńczonej 5% objętościowo) wynosi 100 g/l. LZO 2004/42/EC (kat A/e) 130 g/l (2010).

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć