OPIS PRODUKTU
20.05.2015

Temaline TL

 
Temaline-TL
RODZAJ Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa farba epoksydowa.
OPIS Stosowana jako wysokowydajna powłoka nawierzchniowa na powierzchnie stalowe narażone na ścieranie oraz wpływ czynników chemicznych i mechanicznych w zanurzeniu.Nadaje się jako powłoka dla zbiorników benzyn bezołowiowych.
Przykłady zastosowania Zalecana jest do malowania zbiorników magazynujących olej, cystern i zbiorników w przemyśle drzewnym, chemicznym, oczyszczalniach ścieków.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Dobra odporność na rozcieńczone roztwory kwasów nie utleniających, zasady i roztwory soli w zanurzeniu.Dane dt. odporności chemicznej dostępne na życzenie.
Dzięki oznakowaniu CE nadaje się do powierzchni betonowych.
Kolory Szary. Kolor może ulec zmianie przy ekspozycji na światło i substancje chemiczne.
Stopień połysku Połyskowy
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

250 µm

250 µm

4,0 m2/l

500 µm

500 µm

2,0 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania, kształtu i chropowatości powierzchni.

Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 2 części objętościowo 008 7065
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7067
Nakładanie Dwudrożny natrysk hydrodynamiczny z podgrzewaniem z przełożeniem pompy min. 5:1 i teoretyczną pojemnością litrażową min. 8 l/min.
Żywotność mieszanki (+23°C) 0,5godz.
Czasy schnięcia

DFT 250 µm

+ 10°C

+23°C

+ 35°C

Pyłosuchość, po

8 godz.

6 godz.

2 godz.

Suchość dotykowa, po

30 godz.

16 godz.

8 godz.

Kolejne malowanie bez szlifowania, po

8 - 48 godz.

6 - 24 godz.

2 - 10 godz.

Pełne utwardzenie, po

14 dni

7 dni

3 dni

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i wentylacji.

 

Zawartość części stałych Ok. 100 % obj. (ISO 3233)
Ok. 100 % wag.
Gęstość 1,3 kg/l (po zmieszaniu)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 10°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków (ISO 12944-4).
Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ (ISO 8501-1).
Powierzchnie betonowe: Powierzchnia powinna być sucha i sezonowana min. 4 tygodnie. Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Wszelkie plamy i nierówności zeszlifować. Usunąć mleczko cementowe i olej z odlewów betonowych poprzez szlifowanie lub obrabianie strumieniowo-ścierne. Wszelkie pęknięcia, rysy i ubytki naprawić mieszaniną Temaline TL i drobnego suchego piasku kwarcowego.
Nakładanie Dwudrożny natrysk hydrodynamiczny z podgrzewaniem z przełożeniem pompy min. 5:1 i teoretyczną pojemnością litrażową min. 8 l/min. Optymalna temperatura natrysku ok. 50°C przy dyszy, temperatura początkowa ok. 40°C. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,018 - 0,027”, ciśnienie w dyszy 180 - 200 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Zalecane jest użycie dyszy wstecznej. Ostre krawędzie, narożniki, spawy i inne trudne do malowania powierzchnie powinny być obrobione pędzlem przed malowaniem natryskowym.
Powłoka Powierzchnie stalowe: TEMALINE TL.
Powierzchnie betonowe: Impregnacja rozcieńczonym w 30% TEMALINE TL.
Powłoka nawierzchniowa Powierzchnie stalowe: 1 x TEMALINE TL.
Powierzchnie betonowe: 2 x TEMALINE TL.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego.
Czyszczenie narzędzi Thinner 006 1031 lub aceton.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Nie zawiera Lotnych Związków Organicznych.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 10% obj.) 80 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdująca się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Deklaracja właściwości użytkowych - Temaline TL
 
-


CE
Europejska norma zharmonizowana EN 1504-2:2004 określa wymagania dla systemów do powierzchniowej ochrony betonu.
Produkt został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami 1d, 1f i 1 g znajdującymi się w załączniku ZA.
CE logo
0809-CPD-0773
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
14
Deklaracja właściwości użytkowych: TIK-8700-5065
EN 1504-2:2004
Wyrób do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - powłoka
Odporność na ścieranie
< 3000 mg
Paroprzepuszczalność
Klasa II, 5m < SD < 50m
Odporność na silną agresję chemiczną
Klasa II
Przyczepność po odrywaniu test pull off
≥ 2,0 N/mm2
Przepuszczalność CO2
CO2sD > 50 m
Odporność na uderzenia
Klasa I: ≥ 4 Nm
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Absorpcja kapilarna / przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m2 ∙ h 0,5
Reakcja na ogień
F (NPD)


Wróć