Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temacoat RM 40

Dwuskładnikowa, modyfikowana farba epoksydowa o wszechstronnym zastosowaniu.  Odpowiednia do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.  Rekomendowana również do malowania obiektów podziemnych i podwodnych.

Produkt rozpuszczalnikowyNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
5,2
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
8,1
m2/l

Zastosowanie również w systemie jednowarstwowym

Temacoat RM 40 może być stosowana jako podkład lub farba nawierzchniowa na wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie stalowe, aluminiowe, ocynkowane, narażone na obciążenia mechaniczne i chemiczne.  Farba nadaje się również do stosowania w systemie jednowarstwowym.

Malowanie elementów zanurzonych w wodzie

Doskonała odporność na ścieranie, wpływ czynników chemicznych oraz zanurzenie w wodzie pozwala na stosowanie farby na konstrukcjach podziemnych i podwodnych.

Oznakowanie CE dla powierzchni betonowych

Farba Temacoat RM 40 posiada oznakowanie CE i może być stosowana również jako zabezpieczenie np. betonowych elementów mostów.


Temacoat RM 40 może być użyty w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
03.10.2016

Temacoat RM 40

 
Temacoat RM40
RODZAJ Dwuskładnikowa farba na bazie modyfikowanej żywicy epoksydowej.
OPIS Produkt stosowany jako grunt lub warstwa nawierzchniowa do zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni stalowych, ocynkowanych, aluminiowych narażonych na obciążenia mechaniczne i agresję chemiczną, a także zakopanych w ziemi lub zanurzonych w wodzie.  Farba odpowiednia również do systemów jednowarstwowych. 
Przykłady zastosowania Przeznaczona do zabezpieczania rurociągów, przenośników, kadłubów statków oraz innych konstrukcji stalowych i wyposażenia. Dzięki oznakowaniu CE nadaje się do powierzchni betonowych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Doskonała odporność na ścieranie, wpływ czynników chemicznych oraz zanurzenie w wodzie.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA oraz SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED Premium.
Po zakolorowaniu produkt przydatny do użycia przez 3 miesiące.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

80 µm

125 µm

8.1 m2/l

125 µm

195 µm

5.2 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu
i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Baza 4 części objętościowo 161-seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 5600 lub 008 5605 ( szybki )

Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 8 godz. z utw. 008 5600
4 godz. z utw. 008 5605
Czasy schnięcia

DFT 100 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość, po

z utw. 008 5600

12 h

7 h

3½ h

1 h

z utw. 008 5605

6 h

4 h

2½ h

45 min.

Suchość dotykowa, po

z utw. 008 5600

18 h

12 h

5 h

3 h

z utw. 008 5605

10 h

7 h

4 h

2½ h

Kolejne malowanie, min.

z utw. 008 5600

18 h

12 h

4 h

2 h

z utw. 008 5605

10 h

7 h

3 h

1½ h

Kolejne malowanie powierzchni

przeznaczonych do zanurzenia, min.

z utw. 008 5600

2 dni

36 h

16 h

8 h

z utw. 008 5605

1½ dnia

18 h

12 h

6 h

Kolejne malowanie  farbami poliuretanowymi, min.

z utw. 008 5600

3 dni

48 h

24 h

12 h

z utw. 008 5605

1½ dnia

24 h

16 h

8 h


Czasy schnięcia i ponownego malowania są uzależnione od grubości warstwy, temperatury,
wilgotności względnej powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 65 ± 2 % obj. (ISO 3233)
77 ± 2 % wag.
Gęstość 1.2 - 1.3 kg / l (po zmieszaniu).
Kod produktu seria 161

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta, sucha i wolna od zanieczyszczeń. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +5°C w czasie
malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy.

Dla właściwej aplikacji temperatura farby powinna być wyższa od +15°C w czasie mieszania i aplikacji. W pomieszczeniach zamkniętych wymagana jest dobra wentylacja i odpowiedni przepływ powietrza podczas nakładania
i schnięcia.

Uwaga! Powłoki epoksydowe wykazują naturalną tendencję do kredowania i przebarwień (żółknięcie) przy wystawieniu na działanie warunków atmosferycznych. Zaleca się nałożyć poliuretanową farbą nawierzchniową, w przypadku gdy występują wysokie wymagania estetyczne dotyczących wyglądu kolorów.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia powierzchni, używając odpowiednich środków (ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2 ½. (ISO 8501-1) Jeżeli
obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, w celu poprawy przyczepności do stali walcowanej na zimno zalecane jest fosforanowanie.

Powierzchnie cynkowe: Powierzchnię cynkową omieść ścierniwem mineralnym, np. piaskiem kwarcowym (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, powierzchnię należy wyczyścić ręcznie lub zmyć detergentem TIKKURILA PANSSARIPESU. Powierzchnie cynkowane ogniowo zaleca się przemalować warstwą tzw. ”mist-coat”
(farba mocno rozcieńczona 25-30% obj.) przed nałożeniem właściwej warstwy podkładu.

Powierzchnie aluminiowe: Omieść ścierniwem niemetalicznym w celu schropowacenia powierzchni (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, zmatowić powierzchnię ręcznie lub zmyć przy pomocy detergentu TIKKURILA MAALIPESU.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia z powierzchni używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań
podkładu (ISO 12944-4).

Powierzchnie betonowe: Powierzchnia powinna być sucha i sezonowana min. 4 tygodnie. Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Wszelkie plamy i nierówności zeszlifować. Usunąć mleczko cementowe i olej z odlewów
betonowych poprzez szlifowanie lub obrabianie strumieniowo-ścierne. Wszelkie pęknięcia, rysy i ubytki naprawić mieszaniną Temafloor 200 i drobnego suchego piasku kwarcowego.

Aplikacja: 2-3 warstwy Temacoat RM 40.
Rozcieńczanie Thinner 006 1031.
Powłoka gruntująca TEMACOAT RM 40, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT SPA, TEMABOND, TEMASIL 90, TEMAZINC 77, TEMAZINC 99.
Powłoka nawierzchniowa TEMACOAT RM 40, TEMADUR, TEMATHANE.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny lub pędzel (małe powierzchnie). W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0 – 20%. Dysza urządzenia do natrysku hydrodynamicznego o średnicy 0,015 - 0,021”, ciśnienie w dyszy 120 - 180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Przed użyciem należy dokładnie zmieszać całą mieszaninę (zachować odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierną stabilizację i osłabienie własności materiału.
Czyszczenie narzędzi Thinner 006 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych do 330 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 20 % obj.) 430 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Wyrób tylko do użytku przemysłowego i profesjonalnego.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DZ CE Temacoat RM 40
 
-


CE
Europejska norma zharmonizowana EN 1504-2:2004 określa wymagania dla systemów do powierzchniowej ochrony betonu.
Produkt został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami 1d, 1f i 1 g znajdującymi się w załączniku ZA.
CE logo
0809-CPD-0773
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
14
Deklaracja właściwości użytkowych: TIK-0161-5001
EN 1504-2:2004
Wyrób do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - powłoka
Odporność na ścieranie
< 3000 mg
Paroprzepuszczalność
Klasa II, 5m < SD < 50m
Odporność na silną agresję chemiczną
Klasa II
Przyczepność po odrywaniu test pull off
≥ 2,0 N/mm2
Przepuszczalność CO2
CO2sD > 50 m
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Absorpcja kapilarna / przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m2 ∙ h 0,5
Reakcja na ogień
F (NPD)


Wróć