Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temafloor 200 Primer

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy do gruntowania nowych i używanych posadzek betonowych.

Produkt rozpuszczalnikowyNarzędzie: wałekNarzędzie: paca
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
4
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
10
m2/l

Szybkie gruntowanie

Temafloor 200 Primer zapewnia dobre przyleganie powłok i wylewek Temafloor.   Dodatkowo, produkt szybko schnie i krótki czas pomiędzy nakładaniem następnych warstw pozwala na aplikację całego systemu w jeden dzień.

Świetny podkład do zaprawek

Temafloor 200 Primer wymieszany z piaskiem również nadaje się do wypełniania ubytków w posadzkach betonowych.


Temafloor 200 Primer może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
13.12.2006

Temafloor 200 Primer

 
Temafloor 200 Primer
RODZAJ Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy.
OPIS

Służy do impregnacji i gruntowania nowych i używanych posadzek betonowych przed powlekaniem ich powłokami typu TEMAFLOOR. Rozcieńczony TEMAFLOOR 200 wnika w pory betonu polepszając przyczepność kolejnych warstw. Po wymieszaniu z piachem może służyć do napraw posadzek betonowych.

Przykłady zastosowania Posadzki betonowe.

DANE TECHNICZNE
Stopień połysku Wysoki połysk
Wydajność

Wydajność na posadzkach betonowych kształtuje się średnio w granicach:

jako pierwsza powłoka gruntująca     4 - 8   m2/l

jako druga powłoka gruntująca       6 - 10 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od porowatości i gładkości powierzchni oraz od metody nakładania. 
Rozcieńczalnik 1029 i 1031
Stosunek mieszania Żywica 2 części objętościowo 008 4400
Utwardzacz 1 część objętościowo 930 5145
Nakładanie Wałek, rakla stalowa lub gumowa.
Żywotność mieszanki (+23°C) Ok. 15 min. po wymieszaniu i wylaniu na podłoże
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%

 

Suchość pyłowa                                      3 godz.         

Suchość dotykowa                                   5 godz.

Ponowne malowania                                6 - 12 godz.

Lekkie użytkowanie                                 16 godz

Pełne utwardzenie                                   7 dni

 

Czas schnięcia podano dla TEMAFLOOR 200 rozcień. w 30% rozcieńczalnikiem 1029.


Zawartość części stałych Ok. 100% obj.
Gęstość 1.1 kg / litr (po zmieszaniu)
Kod produktu 008 4400

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Zawartość wilgoci w betonie nie powinna przekraczać 4 %. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinna spaść poniżej +15 ºC w czasie nakładania i stabilizacji. Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa od 80%. Powierzchnia musi być sucha i co najmniej 4 tygodnie stabilizowana.
Przygotowanie Nowy beton:
Usunąć mleczko cementowe poprzez śrutowanie, szlifowanie lub trawienie kwasowe. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego.
Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu 1:4. Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć.

Beton używany
Usunąć kurz i wszystkie części luźne. Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem MAALIPESU lub czyszczeniem płomieniowym. Usunąć starą złuszczającą się powłokę szlifowaniem, frezowaniem lub śrutowaniem. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz.
Gruntowanie Do gruntowania stosować TEMAFLOOR 200 rozcieńczony 30 - 50%. Wylać rozcieńczony lakier na podłogę i rozprowadzać w ilości niezbędnej do nasycenia górnej warstwy betonu do momentu, aż nastąpi całkowite zamknięcie powierzchni. W razie konieczności proces powtórzyć, aż do momentu uzyskania równej, nieporowatej powierzchni. Następne operacje mogą być prowadzone po 2 godzinach metodą „mokro na mokro”. Do poruszania się po mokrej powierzchni używać butów na kolcach.
Malowanie ubytków Ubytki i pęknięcia naprawiamy mieszanką nierozcieńczonego TEMAFLOOR 200 i czystego, suchego piasku. Mieszamy w proporcjach: 1 część lakieru i 1 - 2 części piasku o granulacji 0,1 - 0,6 mm. Przed nałożeniem powłoki końcowej w cienkiej warstwie, zaprawki należy zeszlifować do poziomu pozostałej powierzchni.
Powłoka Nałożenie warstwy wierzchniej należy przeprowadzić w czasie 6 - 12 godz. po zagruntowaniu. Po przerwie dłuższej niż 24 godz. powierzchnię zagruntowaną należy przeszlifować. Porowata powierzchnia gruntu może powodować powstawanie bąbli powietrznych w warstwie nawierzchniowej.
Mieszanie składników Dodać utwardzacz do lakieru i mieszać dokładnie mieszadłem ręcznym z łopatkami przez co najmniej 2 minuty. Należy uwzględnić powierzchnię przewidzianą do pokrycia i żywotność mieszanki przy przygotowaniu odpowiedniej ilości materiału. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierną stabilizację oraz osłabienie własności materiału .
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1029 (lub Rozcieńczalnik 1031).
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EC (cat A/j) 550 g/l (2007), 500 g/l (2010)
Temafloor 200: max. LZO < 500 g/l

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Deklaracja właściwości użytkowychTemafloor 200 Primer (1504) Deklaracja właściwości użytkowychTemafloor 200 Primer (1504)
 
-


CE
Europejska norma zharmonizowana EN 13813:2002 określa wymagania dla podkładów podłogowych oraz materiałów do ich wykonania, w tym również syntetycznych wylewek żywicznych.
Temafloor 200 Primer został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami ZA. 1,5 i ZA s.s znajdującymi się w załączniku ZA 3.
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
11
Deklaracja: TIK-8400-5004b
EN 13813 SR-B2,0
Podkład podłogowy na bazie żywic syntetycznych
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody
Zgodnie z warstwą nawierzchniową
Odporność na ścieranie
Zgodnie z warstwą nawierzchniową
Przyczepność po odrywaniu test pull off
B 2,0
Odporność chemiczna
Zgodnie z warstwą nawierzchniową
Wydzielanie substancji powodujących korozję
SR
Odporność na uderzenia
Järjestelmän pintatuotteen mukaan
Izolacyjność akustyczna
NPD
Dźwiękochłonność
NPD
Opór cieplny
NPD
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Reakcja na ogień
Efl 1)
1) Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 2010/85/EC


CE
Unia Europejska normą EN 1504-2:2004 określa wymagania dla systemów do powierzchniowej ochrony betonu.
Temafloor 200 Primer został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami 1d i 1f znajdującymi się w załączniku ZA, jako część systemów powłokowych.
CE logo
0809-CPD-0773
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
13
Deklaracja: TIK-8400-5004a
EN 1504-2:2004
Wyrób do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - powłoka
Odporność na ścieranie
Zgodnie z warstwą nawierzchniowej
Paroprzepuszczalność
Zgodnie z warstwą nawierzchniowej
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody
Zgodnie z warstwą nawierzchniowej
Przyczepność po odrywaniu test pull off
≥ 2,0 N/mm2
Przepuszczalność CO2
Järjestelmän pintatuotteen mukaan
Odporność na uderzenia
Järjestelmän pintatuotteen mukaan
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Reakcja na ogień
Efl (NPD)


Wróć