Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temafloor 310 ESD Primer

Dwuskładnikowy, rozpuszczalnikowy podkład epoksydowy przewodzący prąd elektryczny.

Produkt do podłógProdukt rozpuszczalnikowy
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
0,3
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
3,3
m2/l

Podkład przewodzący prąd elektryczny

Temafloor 310 ESD Primer to lakier o niskiej lepkości, służący do gruntowania wylewki szlifowanej Temafloor 4000 ESD.  Oporność elektryczna pomiędzy powierzchnią a podłożem < 150 kΩ.


Temafloor 310 ESD Primer może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
02.02.2016

Temafloor 310 ESD Primer

 
Temafloor-310-ESD-Primer
RODZAJ Rozpuszczalnikowy, dwuskładnikowy przewodzący prąd elektryczny podkład epoksydowy.
OPIS Stosowany jako grunt na powierzchnie szlifowanego betonu pod powłokę Temafloor 4000 ESD. Współczynnik oporu powierzchnia – podłoże < 150 kΏ.
Przykłady zastosowania Stosowany jako grunt na powierzchnie szlifowanego betonu pod powłokę Temafloor 4000 ESD.

DANE TECHNICZNE
Kolory Czarny
Stopień połysku Mat
Wydajność Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu, porowatości i chropowatości powierzchni malowanej.

Wydajność na podłożu betonowym wynosi przeciętnie:
Grubość suchej powłoki 0.3 mm ok. 3,3 m2/l


Rozcieńczalnik 1029 i 1031
Stosunek mieszania Baza 2,5 części objętościowo 008 4550
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 4540
Żywotność mieszanki 30 – 60 minut po wymieszaniu i wylaniu na posadzkę
Czasy schnięcia

 

+ 23°C

Pyłosuchość, po

8 godz.

Ponowne malowanie

24 – 48 godz.

Pełne utwardzenie

7 dni

 

Niskie temperatury opóźniają proces utwardzania.
Zawartość części stałych Ok. 70 % obj.
Gęstość 1.1 kg/l (mieszaniny gotowej do użycia)
Kod produktu 008 4550

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%.Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinna spaść poniżej +10°C w czasie nakładania i stabilizacji. Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa od 80%.
Przygotowanie Nowy beton
Usunąć mleczko cementowe poprzez śrutowanie, szlifowanie lub trawienie kwasowe. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu 1:4 (1 część stężonego kwasu solnego i 4 części wody). Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć.

Beton używany
Usunąć kurz i wszystkie części luźne. Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem MAALIPESU. Usunąć starą złuszczającą się powłokę szlifowaniem, frezowaniem lub śrutowaniem. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz.
Nakładanie Do gruntowania używać Temafloor 200 Primer rozcieńczonego 30 - 50% rozcieńczalnikiem Thinner 1029 (lub 1031) lub rozcieńczonego Temafloor 400. Wylać rozcieńczony lakier na podłoże i rozprowadzać w ilości niezbędnej do nasycenia górnej warstwy betonu do momentu, aż nastąpi całkowite zamknięcie powierzchni. W razie potrzeby powtórzyć proces, aż do uzyskania gładkiej powierzchni. Następne operacje mogą być prowadzone po 2 godzinach metodą „mokro na mokro”. Porowata powierzchnia gruntu może powodować powstawanie pęcherzy powietrznych w warstwie nawierzchniowej.

Ubytki i pęknięcia wypełnić mieszanką nierozcieńczonego Temafloor 200 Primer i czystego, suchego piasku o granulacji 0.1 - 0.6 mm. Mieszamy w proporcjach: 1 część żywicy i 1 - 2 części piasku. Należy zeszlifować zaprawione miejsca do poziomu pozostałej powierzchni.
Uwaga! Powierzchnię betonową należy zawsze zagruntować przed dokonaniem zaprawek.

Powierzchnia zagruntowana Temafloor 200 Primer powinna być uziemiona za pomocą taśm miedzianych. Każdorazowo instalacja uziemienia konstruowana jest w zależności od miejsca pracy. Miejsca połączeń (za pomocą kleju), powinny być nie mniejsze niż 20 cm2 i również zagruntowane Temafloor 200 Primer. Należy używać elastycznych połączeń. Taśmy powinny być uziemione. Miejsca styku ze ścianą muszą być odizolowane.

Dokładnie wymieszaną mieszaninę Temafloor 310 ESD Primer wylać na powierzchnię, rozgarniając przy pomocy ząbkowanej lub stalowej rakli i rozprowadzić dokładnie wałkiem. Nałożenie warstwy ESD Priming należy przeprowadzić w czasie 6 - 24 godz. po zagruntowaniu i zaprawkach wykonanych Temafloor 200 Primer. Po przerwie dłuższej niż 24 godz. powierzchnię zagruntowaną należy przeszlifować.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Dodać utwardzacz do żywicy i mieszać dokładnie używając niskoobrotowej wiertarki z mieszadłem ( czas mieszania ok. 3-5 min.) Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierne wysychanie lub niejednorodne własności powłoki. Rozcieńczyć mieszaninę 20-30% ilością rozcieńczalnika Thinner 1029.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1029 i Thinner 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EC (kat A/j) 500g/l (2010)
Temafloor 310 ESD Primer: max. LZO < 500 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!