Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temafloor 4000 ESD

Bezrozpuszczalnikowa, szlifowana wylewka przygotowana poprzez dodanie mieszanki przewodzącego piasku do mieszanki lakieru epoksydowego Temafloor 401.

Produkt do podłógProdukt rozpuszczalnikowy

Powłoka przewodząca prąd elektryczny

Temafloor 4000 ESD przy zastosowaniu z gruntem Temafloor 310 ESD tworzy powłokę przewodzącą prąd elektryczny.  Spełnia wymagania dla powłok posadzkowych przewodzących prąd elektryczny zgodnie z normą IEC-EN 61340-5-1 dot. powłok posadzkowych przewodzących elektryczność.

Zapobieganie wyładowaniom elektrycznym

Powłoka zapobiega szkodom spowodowanym przez wyładowania elektrostatyczne i jest zalecana np. w przemyśle elektronicznym, w obiektach magazynowania i produkcji materiałów wybuchowych, w miejscach gdzie istnieje podwyższone ryzyko zapłonu, na posadzki w pomieszczeniach ze sprzętem informatycznym, itp.

Odporność na intensywne użytkowanie

Temafloor 4000 ESD zaleca się stosować na posadzki betonowe narażone na duże obciążenia mechaniczne i chemiczne. 


Temafloor 4000 ESD - System antyelektrostatyczny
Temafloor 4000 ESD

Bezrozpuszczalnikowy Temafloor 4000 ESD tworzy wraz z podkładem Temafloor 310 ESD powłokę posadzkową przewodzącą elektryczność. Taka powłoka zalecana jest na posadzki w przemyśle elektronicznym, w obiektach magazynowania i produkcji materiałów wybuchowych, w miejscach gdzie istnieje podwyższone ryzyko zapłonu, na posadzki w pomieszczeniach ze sprzętem informatycznym zarówno w obiektach przemysłowych jak i w budynkach użyteczności publicznej oraz w miejscach, w których wyładowania elektrostatyczne są szczególnie niepożądane.

Temafloor 4000

Temafloor 4000 ESD może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
09.09.2015

Temafloor 4000 ESD

 
Temafloor-4000-ESD
RODZAJ Bezrozpuszczalnikowa powłoka antypoślizgowa uzyskana poprzez dodanie piasku przewodzącego do lakieru epoksydowego TEMAFLOOR 401.
OPIS

Tworzy powłokę przewodzącą prąd elektryczny przy zastosowaniu z podkładem Temafloor 310 ESD.  Zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym i zalecana jest do miejsc, gdzie wyładowania są niepożądane np. elektronika użytkowa, produkcja i składowanie materiałów wybuchowych, miejsca wysokiego ryzyka zapłonu. 

Przykłady zastosowania Zalecana jest do miejsc gdzie wyładowania nie są wskazane np. elektronika użytkowa, produkcja i składowanie materiałów wybuchowych, miejsca wysokiego ryzyka zapłonu.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Spełnia wymogi normy EN 61340-5-1 dla przewodnictwa elektrycznego. Doskonała odporność na uderzenia o obciążenia chemiczne. Odporna na zużycie (ścierania). Informacja o odporności chemicznej podawana jest dla poszczególnych przypadków. Wytrzymuje +110°C w warunkach suchych i +60°C w zanurzeniu.

EN 61340-5-1:
System Temafloor 4000 ESD wykonany zgodnie z niniejszą kartą produktu spełnia wymagania normy EN 61340-5-1 o rezystencji uziemienia Rg <109 Ω (<108 Ω dla nowych powierzchni) i Rg>50 kΩ. Wartości mierzonej rezystencji mogą różnić się, ale zazwyczaj są to 1 MΩ < Rg < 50 MΩ.
Kolory Kolor powłoki uzależniony jest od koloru użytego piasku.
Stopień połysku Wysoki połysk
Wydajność

Praktyczna wydajność zależy  od geometrii podłoża.  Dla posadzki płaskiej:

 

·       3 mm warstwa                  3 litr mieszanki na 1 m2

·       4 mm warstwa                  4 litry mieszanki na 1 m2

Rozcieńczalnik 1029
Stosunek mieszania Temafloor 401 mieszanina
Baza 2 części objętościowo 008 4002
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 4012

Grubość powłoki 3-4 mm
1 część mieszaniny Temafloor 401 obj.
4 części piasku przewodzącego obj.( 6 części wag.)
• 30% piasku przewodzącego
• 70% piasku barwionego
Nakładanie Regulowana, ząbkowana rakla lub poziomująca rakla albo rozgarniak ze skrzynką.
Żywotność mieszanki (+23°C) 20-30 min. po wymieszaniu i wylaniu na posadzkę; 10-15 min. w pojemniku.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%

 

+ 23°C

 

 Pyłosuchość, po

6 godz.

 

 Lekkie użytkowanie, po

24 godz.

 

 Ponowne malowanie, po

16 - 24 godz.

 

 Pełne utwardzenie, po

7 dni

 

 

  W niskich temperaturach proces utwardzania ulega wydłużeniu.

 

 

Odporność na warunki atmosferyczne Promieniowanie słoneczne ma wpływ na odcień oraz połysk powłoki w dłuższym okresie użytkowania.
Zawartość części stałych ok. 100% obj.
Gęstość 1.8 - 2.0 kg / l (po zmieszaniu) w zależności od ilości i granulacji piasku. Zalecana granulacja 0,5 - 1,2 mm.
Kod produktu 008 4002

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni i produktu nie powinna spaść poniżej +15°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa od 80%.
Przygotowanie Nowy beton
Usunąć mleczko cementowe poprzez śrutowanie, szlifowanie lub trawienie kwasowe. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu 1:4 (jedna część kwasu solnego na 4 części wody). Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć.

Beton używany
Usunąć kurz i wszystkie części luźne. Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem TIKKURILA MAALIPESU. Usunąć starą złuszczającą się powłokę szlifowaniem, frezowaniem lub śrutowaniem. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz.
Gruntowanie Do gruntowania używać TEMAFLOOR 310 ESD Primer rozcieńczonego 20-30% rozcieńczalnikiem Thinner 006 1029 według zaleceń karty technicznej. Następnie na tak zagruntowanej powierzchni należy rozsiać piasek celem zapewnienia właściwej przyczepności i zapobieżeniu poślizgowi.
Rozcieńczanie Nie zaleca się rozcieńczać TEMAFLOOR 4000 ESD.
Rozkładanie i wyrównywanie posadzki betonowej Mieszaninę wylać na podłoże. Przy nakładaniu powłoki w cienkiej warstwie, należy rozprowadzać materiał regulowaną raklą. Powłoki grubowarstwowe wykonujemy przy pomocy rozgarniaka ze skrzynką lub liniówki i odpowiednich listew podtynkowych, aby osiągnąć wymagane kryterium grubości powłoki. Kształtować / wyrabiać powierzchnię ręcznie lub przy pomocy odpowiedniej, lekkiej maszyny zacierającej.
Powłoka nawierzchniowa Nałożenie warstwy końcowej należy przeprowadzić w czasie 16-24h rozcieńczonym lakierem TEMAFLOOR 401 w ilości 20-30% za pomocą Thinner 006 1029. Mieszaninę należy wylać na podłoże i rozciągnąć przy pomocy gumowej rakli, a następnie rozprowadzić wałkiem.
Mieszanie składników Dodać utwardzacz do żywicy i mieszać dokładnie używając niskoobrotowej wiertarki z mieszadłem (czas mieszania ok.2 min.), ręcznego mieszadła elektrycznego lub betoniarki. Nie przerywając mieszana, stopniowo w odpowiednich proporcjach dodawać mieszaninę piasku przewodzącego i barwionego. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierne wysychanie lub niejednorodne własności powłoki.
Czyszczenie narzędzi Thinner 006 1029.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EC (kat A/j) 500g/l (2010)
Temafloor 4000 ESD: max. LZO < 500 g/l

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu produktu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Deklaracja właściwości użytkowych Temafloor 4000 ESD (13813) Deklaracja właściwości użytkowych Temafloor 4000 ESD (1504)
 
-


CE
Europejska norma zharmonizowana EN 13813:2002 określa wymagania dla podkładów podłogowych, w tym podkładów podłogowych na bazie syntetycznych.

Produkt został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami ZA. 1.5 i ZA. 3.3 znajdującymi się w załączniku ZA. 3.
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
11
Deklaracja: TIK-8400-5013b
EN 13813 SR-RWA10-B2, 0-IR 4
Podkład podłogowy na bazie żywic syntetycznych
Odporność na ścieranie
RWA 10
Przyczepność po odrywaniu test pull off
B 2,0
Odporność chemiczna
CR 1, 2, 4, 4a, 6, 6b, 7, 7a, 11, 12, 14 (klasa 2)
Wydzielanie substancji powodujących korozję
SR
Odporność na uderzenia
IR4
Izolacyjność akustyczna
NPD
Dźwiękochłonność
NPD
Opór cieplny
NPD
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Reakcja na ogień
Cfl - s1
Absorpcja kapilarna / przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m2 ∙ h 0,5


CE
Unia Europejska normą EN 1504-2:2004 określa wymagania dla systemów do powierzchniowej ochrony betonu.
Produkt został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami 1d, 1f i 1 g znajdującymi się w załączniku ZA.
CE logo
0809-CPD-0773
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
13
Deklaracja: TIK-8400-5013a
EN 1504-2:2004
Wyrób do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - powłoka
Odporność na ścieranie
< 3000 mg
Paroprzepuszczalność
Klasa I, SD < 50 m
Odporność chemiczna
Klasa II
Przyczepność po odrywaniu test pull off
≥ 2,0 N/mm2
Przepuszczalność CO2
CO2sD > 50 m
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Odporność na uderzenia
Klasa I: ≥ 4 Nm
Właściwości anystatyczne
Klasa II
Absorpcja kapilarna / przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m2 ∙ h 0,5
Reakcja na ogień
CFL - s1


Wróć