Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temafloor 401

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy o niskiej lepkości, stosowany jako spoiwo do wylewek oraz do wypełniania ubytków.

Produkt do podłóg

Bezrozpuszczalnikowe, epoksydowe spoiwo do wylewek

Temafloor 401 jest głównie stosowany jako spoiwo o niskiej lepkości w wylewkach zacieranych Temafloor 4000.

Na podłoża narażone na działanie pary wodnej i ciepło

Lakier zalecany na podłoża narażone na działanie pary wodnej i wyższe temperatury, np. w dużych kuchniach przemysłowych, mleczarniach.


Temafloor 401 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
29.01.2016

Temafloor 401

 
Temafloor 401
RODZAJ Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy.
OPIS Lakier o niskiej lepkości, służący jako spoiwo dla powłoki TEMAFLOOR 4000.
Przykłady zastosowania Zalecany na podłoża narażone na działanie pary wodnej i ciepła np. w dużych kuchniach przemysłowych, mleczarniach.

DANE TECHNICZNE
Wydajność Wydajność na płaskim podłożu:
1 mm warstwa           1 ltr gotowej mieszaniny / m2
5 mm warstwa           5 ltr gotowej mieszaniny / m2

Wydajność praktyczna uzależniona jest od geometrii malowanej powierzchni.


Stosunek mieszania Nie zaleca się rozcieńczania Temafloor 401 do gruntowania.
Żywotność mieszanki 20 - 30 min. po wymieszaniu i wylaniu na posadzkę; 10 - 15 min. w pojemniku.
Czasy schnięcia

 

+ 23°C

Pyłosuchość, po

6 godz.

Lekkie użytkowanie, po

24 godz.

Ponowne malowanie

16-24 godz.

Pełne utwardzenie

7 dni

 

W niskich temperaturach proces utwardzania ulega wydłużeniu.
Zawartość części stałych ok.100% objętości.
Gęstość 1,1 kg/l (po zmieszaniu)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinna spaść poniżej +15°C w czasie w czasie malowania i stabilizacji. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.
Przygotowanie Nowy beton
Usunąć mleczko cementowe poprzez śrutowanie, szlifowanie lub trawienie kwasowe. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu 1:4 (1 część stężonego kwasu solnego i 4 części wody). Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć.

Beton używany
Usunąć kurz i wszystkie części luźne. Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem MAALIPESU. Usunąć starą złuszczającą się powłokę szlifowaniem, frezowaniem lub śrutowaniem. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz.
Nakładanie Do gruntowania powierzchni zagruntowanej wcześniej produktem Temafloor 400 lub Temafloor 200 i przyklejonej siatki z taśm miedzianych, używać Temafloor 310 ESD rozcieńczony 20 - 30% rozcieńczalnikiem Thinner 1029 wg zaleceń karty technicznej. Następnie na tak zagruntowanej powierzchni należy rozsiać piasek celem zapewnienia właściwej przyczepności i zapobieżeniu poślizgowi.

Ubytki i pęknięcia naprawiać mieszanką nierozcieńczonego Temafloor 400 oraz czystego, suchego piasku. Mieszamy w proporcjach: 1 część lakieru i 1-2 części piasku o granulacji 0.5 - 1.2mm.

Mieszaninę wylać na podłoże. Przy nakładaniu powłoki w cienkiej warstwie, należy rozprowadzać materiał regulowaną raklą. Powłoki grubowarstwowe wykonujemy przy pomocy rozgarniaka ze skrzynką lub liniówki i odpowiednich listew podtynkowych, aby osiągnąć wymagane kryterium grubości powłoki. Kształtować/ wyrabiać powierzchnię ręcznie lub przy pomocy odpowiedniej, lekkiej maszyny zacierającej.

Nałożenie warstwy wierzchniej prowadzimy w czasie 16 - 24 godz. po zagruntowaniu. Po przerwie dłuższej niż 24 godz. powierzchnię zagruntowaną należy przeszlifować. Do malowania nawierzchniowego używać nierozcieńczony TEMAFLOOR 401. Wylać lakier na posadzkę, rozprowadzić gumową raklą i wyrównać warstwę wałkiem mohairowym.
Mieszanie składników Dodać utwardzacz do lakieru i mieszać dokładnie używając niskoobrotowej wiertarki z mieszadłem (czas mieszania ok. 2min.) Należy uwzględnić powierzchnię przewidzianą do pokrycia i żywotność mieszanki przy przygotowywaniu odpowiedniej ilości materiału. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierne wysychanie lub niejednorodne własności powłoki.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1029.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EC (kat A/j) 500g/l (2010)
Temafloor 401: max. LZO < 500 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego i przemysłowego.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Deklaracja właściwości użytkowych Temafloor 401 (13813) Deklaracja właściwości użytkowych Temafloor 401 (1504)
 
-


CE
Europejska norma zharmonizowana EN 13813:2003 określa wymagania dla podkładów podłogowych oraz materiałów do ich wykonania,
w tym również syntetycznych wylewek żywicznych.
TEMAFLOOR 401 został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami ZA 1.5 i ZA 3.3 znajdującymi się w załączniku ZA 3.
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
11
Deklaracja właściwości użytkowych: TIK-8400-5001b
EN 13813 SR-RWA10-B2, 0-IR 4
Podkład podłogowy na bazie żywic syntetycznych
Odporność na ścieranie
RWA 10 *)
Przyczepność po odrywaniu test pull off
B 2,0
Odporność chemiczna
CR 1, 2, 4, 4a, 6, 6b, 7, 7a, 11, 12, 14 (klasa 2)
Wydzielanie substancji powodujących korozję
SR
Odporność na uderzenia
IR4
Izolacyjność akustyczna
NPD
Dźwiękochłonność
NPD
Opór cieplny
NPD
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Reakcja na ogień
Bfl - s1
Absorpcja kapilarna / przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m2 ∙ h 0,5
*) Jak Temafloor 4000


CE
Unia Europejska normą EN 1504-2:2004 określa wymagania dla systemów do powierzchniowej ochrony betonu.
Produkt został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami 1d, 1f i 1 g znajdującymi się w załączniku ZA, jako część systemów powłokowych.
CE logo
0809-CPD-0773
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
13
Deklaracja właściowości użytkowych: TIK-8400-5001a
EN 1504-2:2004
Wyrób do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - powłoka
Odporność na ścieranie
< 3000 mg
Paroprzepuszczalność
Klasa I, SD < 50 m
Odporność na silną agresję chemiczną
Klasa II
Przyczepność po odrywaniu test pull off
≥ 2,0 N/mm2
Przepuszczalność CO2
CO2sD > 50 m
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Absorpcja kapilarna / przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m2 ∙ h 0,5

Reakcja na ogień
Bfl - s1


Wróć