Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temafloor AC 102 Primer

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy podkład akrylowy charakteryzujący się niską lepkością.  Lakier stosowany jako grunt w systemach powłok akrylowych do impregnowania nowych i używanych posadzek betonowych.

Produkt do podłógNarzędzie: wałek
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
2
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
2,5
m2/l

Produkt szybkoutwardzalny

Dzięki szybkiemu procesowi utwardzania, posadzka może być eksploatowana już dwie godziny po nałożeniu powłoki.  Ze względu na krótki czas utwardzania, systemy powłokowe Temafloor AC są szczególnie rekomendowane do pomieszczeń, gdzie liczy się jak najkrótszy czas przestojów remontowych, czyli np. w przemysłowych obiektach produkcyjnych.  Wszystkie produkty Temafloor AC mogą być nakładane w niskich temperaturach.


Temafloor AC 102 Primer może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
24.08.2016

Temafloor AC102 Primer

 
Temafloor AC102 Primer
RODZAJ Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy niskolepki podkład akrylowy.
OPIS Używany jako grunt pod powierzchnie akrylowe i wylewki Temafloor AC. Do impregnacji nowych i używanych posadzek betonowych przed położeniem wylewek i powłok Temafloor AC.


Przykłady zastosowania -

DANE TECHNICZNE
Właściwości Szybkie utwardzenie także w niskich temperaturach.
Kolory Długotrwałe nasłonecznienie ma wpływ na odcień i połysk powłoki.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność Wydajność na podłożu betonowym wynosi przeciętnie:

Warstwa gruntu     2–2,5 m2/l

Wydajność praktyczna zależy od chropowatości i równości malowanej powierzchni oraz od metody aplikacji.
Wielkość opakowań Beczka 200 l, zawartość 180 kg.

Produkt przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego.
Nakładanie Rakla lub wałek.
Utwardzanie Tabela mieszania i czasy schnięciaTemperatura (ºC)*

Ilość utwardzacza (procent masy spoiwa)

Żywotność mieszanki (min)

Czas schnięcia (min)

+5

6

ok. 8

ok. 30

+10

5

ok. 8

ok. 30

+15

4

     ok. 7

ok. 30

+20

 3

ok. 8

ok. 30

+30

          2

     ok. 7

   ok. 30

>35

          1

     ok. 6,5

   ok. 30


* Temperatura spoiwa, powietrza i podłoża.
Specjalna właściwość Możliwe utwardzacze: BP-50-FT, Perkadox®CH-50 lub PEROXAN BP-Pulver 50 W.
Zawartość części stałych Ok. 100% obj.
Gęstość 1,0 kg/l (po zmieszaniu)
Kod produktu 001 6083

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni i produktu nie powinna spaść poniżej +15°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.
Przygotowanie Nowy beton
Usunąć mleczko cementowe poprzez szlifowanie, próżniowe piaskowanie lub trawienie kwasowe.
Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza. Trawienie kwasowe przeprowadza się rozcieńczonym kwasem solnym (1 część stężonego kwasu solnego, 4 części wody).
Przemyć dużą ilością wody. Osuszyć podłogę.

Beton używany
Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem TIKKURILA MAALIPESU. Usunąć starą, łuszczącą się warstwę farby przez szlifowanie lub próżniowe piaskowanie. Oczyścić ubytki usuwając wszystkie luźne elementy. Otworzyć pęknięcia za pomocą np. narzędzia ściernego. Usunąć luźne pozostałości i kurz.
Gruntowanie Zagruntować stosując Temafloor AC102 Primer.
Wylać lakier na powierzchnię i rozprowadzać w ilości niezbędnej do nasycenia powierzchni betonu. Jeśli to konieczne, należy powtórzyć gruntowanie do uzyskania gładkiej powierzchni.
Kolejne aplikacje mogą być przeprowadzone po 30 minutach.

Na tak zagruntowanej powierzchni należy rozsiać piasek o granulacji 0,4-0,8 mm, celem zapewnienia właściwej przyczepności i zapobieżeniu poślizgowi.
Malowanie ubytków Ubytki i pęknięcia uzupełnić mieszanką nierozcieńczonego Temafloor AC102 i czystego, suchego piasku. Proporcje mieszania np. 1 część objętościowa mieszaniny lakieru i 1-2 części objętościowych piasku o wielkości ziarna 0,5-1,2 mm.

Podłoże może być wyrównane przy użyciu Temafloor AC102 Primer i piasku o granulacji 0,1-0,3 mm.
Rozcieńczanie Nie zaleca się rozcieńczać.
Powłoka nawierzchniowa Aplikacja powłoki lub wylewki może być przeprowadzona po utwardzeniu gruntu. Porowata powierzchnia gruntu spowoduje dziury i pęcherzyki powietrza w gotowej powłoce.
Mieszanie składników Wymieszać dokładnie odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza (przez ok. 2 minuty) za pomocą wiertarki niskoobrotowej z mieszadłem. Ilość mieszaniny zależy od powierzchni przeznaczonej do pokrycia i czasu przydatności mieszanki do aplikacji. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników mogą spowodować nierównomierne wysychanie powierzchni, mogą osłabić właściwości gruntu, podważając tym samym sukces przedsięwzięcia.
Czyszczenie narzędzi Thinner 006 1400.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EC (kat. A/j) 500 g/l (2010)
Temafloor AC102 Primer: max. LZO < 500 g/l.


OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Karta Charakterystyki produktu dostępna jest na życzenie z Tikkurila Oyj.
 
-


CE
Unia Europejska normą EN 1504-2:2004 określa wymagania dla systemów do powierzchniowej ochrony betonu.
Temafloor AC102 Primer został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami 1d, 1f i 1g zdefiniowanymi w załączniku ZA.
CE logo
0809-CPD-0773
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
13
Deklaracja właściwości użytkowych: TIK-1600-5001a
EN 1504-2:2004
Wyrób do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - powłoka
Odporność na ścieranie
< 3000 mg
Paroprzepuszczalność
Klasa II, 5 m< SD < 50 m
Odporność na silną agresję chemiczną
Klasa I
Przyczepność po odrywaniu test pull off
≥ 2,0 N/mm²
Przepuszczalność CO2
CO2sD > 50 m
Odporność na uderzenia
Klasa I: ≥ 4 Nm
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Absorpcja kapilarna / przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m2 ∙ h 0,5
Reakcja na ogień
EFL - s1 (NPD)
Testowany jako część systemu razem z Teamfloor AC501 i Temafloor AC601 Clear.


CE
Europejska norma zharmonizowana EN 13813:2002 określa wymagania dla podkładów podłogowych oraz materiałów do ich wykonania, w tym również syntetycznych wylewek żywicznych.

Temafloor AC102 Primer został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami ZA. 1.5 i ZA 3.3 znajdującymi się w załączniku ZA 3.
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA
13
Deklaracja właściwości użytkowych: TIK-1600-5001b
EN 13813 SR-B2, 0-AR 0,5-IR 4
Podkład podłogowy na bazie żywic syntetycznych
Odporność na ścieranie
NPD
Przyczepność po odrywaniu test pull off
B 2,0
Odporność chemiczna
Klasa I
Wydzielanie substancji powodujących korozję
SR
Odporność na uderzenia
NPD
Izolacyjność akustyczna
NPD
Dźwiękochłonność
NPD
Opór cieplny
NPD
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Reakcja na ogień
Efl (NPD)
Absorpcja kapilarna / przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
Testowany jako część systemu razem z Temafloor AC501 i Temafloor AC601 Clear.


Wróć